Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

Easy Clean

Kasutusvalmis puhastusvahend

 • Kõigile vett-taluvatele pindadele
 • Mugav kasutamisel
 • Sise- ja välistingimustesse

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis vesialuseline neutraalne vahend pindade puhastamiseks enne värvimist, lakkimist vm töötlemist.

 • Sobib kõigi vett-taluvate pindade igapäevaseks puhastamiseks

 • Ökonoomne: 0,5L pakendist piisab kuni 100 m2 puhastamiseks
 • Mugavalt kasutavas spray pudelis

 • Kiiretoimeline

 • Puhastatud pind ei vaja loputamist
 • Pindade puhastamiseks enne värvimist, lakkimist vm töötlemist
 • Sise-ja välistingimustes kasutamiseks

Kasutusala

Kõigi vett-taluvate pindade igapäevaseks puhastamiseks.

Töödeldavad pinnad

Värvitud- ja lakitud pinnad, puit, kivi, kahhel, pvc, laminaat, fajanss, keraamika, klaas, peegel, jm.

Kvaliteedi standardid

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Tänu efektiivsele mustust lahustavale koostisele eemaldab kiiresti rasva, õli jm. mustuse pinda kahjustamata.

Kasutamine

Enne kasutamist raputada. Pihustada vahend puhastatavale pinnale, lasta umbes 1-2 minutit mõjuda ja pühkida maha pehme lapiga. Karedad käsnad või harjad võivad aluspinda vigastada. Mõnedel juhtudel võib olla vajalik korduv puhastamine. Puhastatud pind ei vaja loputamist. Soovitame kasutada CE märgistusega kaitsekindaid.

Töövahendid

Pehme lapp

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega puhtaks kohe peale kasutamist.

Värv

Roheline

Kulu

40...200m2/L.

Ohutusnõuded

Sisaldab rektsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

0,5L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...25°С. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest!

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted