Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Sokkel

Soklivärv

 • Kaitseb vihmapiiskade ja veepritsmete eest
 • Hästi „hingav“
 • Hoiab ära sambla ja vetikate kasvu
 • Lihtne puhastada

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline akrülaatvärv mineraalsetele soklitele

 • Lihtsalt pinnale kantav
 • Suurepärase kattevõimega, moodustab ilmastikukindla mati pinnakatte.
 • Moodustab pinnale vetthülgava katte, mis kaitseb sademete eest
 • Tänu vahasisaldusele on värvitud pinda lihtne puhastada
 • Hea veeaurude läbilaskevõimega
 • Toonitav laias värvivalikus
EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik c 40 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 40 g/L.

Läikeaste:

 • matt (u. 4) vastavalt ISO 2813.

Klassifikatsioon:

 • G2E2S1V2W3A1C0 standardi EVS - EN 1062-1 järgi.

Veeaurude läbilaskevõime:

 • 0.14m< lt<1.4m standardi ISO 7783-2 järgi.

Hüdrofoobsus:

 •  < 0.1 kg/( m2*24h1/2) standardi EVS - EN 1062-3 järgi

Kasutusala

Soklite värvimiseks välistöödel. Ei sobi pidevas veega kokkupuutes olevate horisontaalpindade värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoonsoklid ja mineraalkiudplaadid.

Kvaliteedi standardid

 • EVS – EN 1062 standard välismüüritiste ja betooni kattematerjalide ja kattesüsteemide värvidele ja lakkidele
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Pind puhastada mustusest, rasvast, tolmust, sooladest, samblast, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovitame kasutada surve- või liivapesu. Valatud betoonsokli pinda pärast raketise eemaldamist mehhaaniliselt karestada õige pinnaprofiili saavutamiseks ja tsementkivi eemaldamiseks. Hallituse- ja samblikukahjustustega kohad  hoolikalt  puhastada ja töödelda vahendiga BIOTOL Е või BIOTOL SPRAY, pesta veega ja lasta kuivada. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Seejärel katta ümbritsevaga sarnase täiteseguga, tasandada ja lasta kuivada. Väikesed praod ja lohud täita pahtliga Face Filler. Kuivanud pahteldatud pind  lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm.  Remonditud betoonpinnad  ja varem värvitud pinnad on soovitav imavuse ühtlustamiseks, pinna tugevdamiseks ja nakke parandamiseks kruntida  Aquastop Facade lahusega.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Suurte pindade värvimisel on soovitav kogu  toonitud värvi segada ühes pakendis eriti kui värvi toonitakse iseseisvalt. Värvida 2 kihti rulli, pintsli või pihustiga temperatuuril +5...25 оС  ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Krundiks võib kasutada värvi mida on vedeldatud veega 10...15% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul.

Mitte värvida päikesekuumi pindu (üle +30˚C), tugeva tuule, vihma ega udu ajal kasutamata spetsiaalseid ilmastikumõju peatavaid katteid. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta. Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. 

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Värvitud pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Pärast pesemist pind loputada puhta veega. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Värvirull, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,023 – 0,027 tolli, rõhk 150 – 180bar).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasvärvid А,TR).

Kulu

4-7 m2/L ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.

Kuivamisaeg

Tolmukuiv: 0,5-2 tundi, ülevärvimiseks : 6-12 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötades järgida üldisi tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Tootega saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.


Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.eePakendid

0,95L - 2,85L - 9,5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,24 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted