Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Cinderella

Hõlpsasti puhastatav matt seinavärv

 • Easy to clean - hõlpsasti puhastatav
 • Tugevad täiteained  - looduslikud alumosilikaadid 
 • Iseseisvalt ristsiduv dispersioon 
 • Esmaklassiline kulumis- ja pesukindlus (1. klass EN 13300)

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Matt vesialuseline akrüülvärv kuivadesse ja niisketesse siseruumidesse.
 • Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi ega voola, kuivab kiiresti, peaaegu lõhnatu. 

 • Suurepärase kattevõimega.

 • Kõrgete dekoratiivsete omadustega  - moodustab sileda, mati, tiheda, tugeva, määrdumisele vastupidava pinnakatte. 

 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid. 

 • Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele 

 • Spetsiaalne iseseisvalt ristsiduv dispersioon on kõrge keemilise vastupidavusega, muutes pinna kergesti puhastatavaks ka sellistest rasketest plekkidest nagu kohv, tee, vein, puuviljamahl, tekstimarkerid, vilt-, värvi- ja pastapliiatsid, akvarellid, huulepulk jne.

 • Sisaldab tugevatel looduslikel alumosilikaatidel põhinevaid täiteaineid, mis annavad värvitud pinnale mehaanilise tugevuse.

 • Märghõõrdekindluse kõrgeim 1. klass (EN 13000). 

 • Mustus eemaldada värvitud pinnalt võimalikult kiiresti, kohe pärast selle tekkimist.

 • Värvitud pind on vastupidav mõõdukale hõõrdumisele läiget muutmata.

EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <10 g/L.

Läikeaste:

 • matt (u. 7) vastavalt EN 13300
 • grupp 5 vastavalt RYL 2012

Kulumiskindlus:  

 • 1. klass vastavalt EN 13300
 • 315 maalritoodete rühm vastavalt RYL 2012
  Kulumiskindlus:  

Siseruumide koormusklass:   
 • RL 05 Erikoormused ja -nõuded niisketes siseruumides

Kasutusala

Seinte värvimiseks kuivades ja kõrgendatud nõudmistega ruumides, kus on nõutav tugev, matt hõlpsasti puhastatav pind.  Eriti sobilik lastetubadesse, kooliruumidesse, hotellidesse, köökidesse ja toitlustusasutustesse. Pinnakatet mitte kasutada joonistamisalusena! Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Täielikult kuivanud uued või värvimiseks ettevalmistaud betoon-, ehitusplokk-, kipsplaat-, puitlaastplaat- ja puitkiudplaat-, pahtelpinnad sisetöödel.  

Kvaliteedi standardid

 • EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga. 
 • Märk “Eesti Allergialiit tunnustab” omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi

Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Varem värvimata pind: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga (N:FILLER sarjast). Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop. Järgida toote kasutusjuhendit. Ühtlustamaks aluspinna imavust, suurendamaks värvitud pinna koormustaluvust, ja vähendamaks kattevärvi kulu, kruntida pinnad veebaasil kruntvärviga Flat.

Varem värvitud pinnad: Pind puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toodete kasutusjuhendeid). Tugevalt määrdunud või tahma-, vee-, nikotiini-, rasvaplekkidega pinnad pesta vahendiga EasyClean või 3-5%-lise soodalahusega, seejärel puhta veega hoolikalt loputada ning lasta kuivada. Peale seda kruntida isoleervärviga Objekt. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga (N: FILLER sarjast). Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkke Aquastop lahusega või Tiefgrundiga. Enne värvimist pinnad kruntida kruntvärviga Flat kattevärvi kulu vähendamiseks ja kattevõime suurendamiseks.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värv on soovitav segada ühes pakendis. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga temperatuuril +10...25 °С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Enne järgneva kihi pinnale kandmist lasta eelmine värvikiht ära kuivada. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle +25 °C). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt” mitte lubada värvi kiiret kuivamist. Suured pinnad värvida katkestusteta.

Hooldamine

Tavatingimustel saavutab värvitud pind esialgsed vetthülgavad omadused 1...2 nädala möödumisel värvimisest. Kuni selle ajani ei ole pinna puhastamine soovitav. Juhul kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades pehmet niisutatud puhastuslappi, eemaldades mustuse värvitud pinnalt võimalikult kiiresti, kohe pärast selle tekkimist. Tavatingimustes saavutab värvitud pind oma kõvaduse ja lõpliku pesukindluse 3...4 nädalaga. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalseid (pH 6...8) või nõrgalt leeliselisi puhastusaineid (pH 8...10) ja pehmeid mikrofiibrist puhastus- ja pesulappe. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid ega abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju. Puhastusvahendite kasutamisel järgida tootja juhiseid. Pärast puhastusainetega pesemist pind loputada puhta veega ja kuivatada. Pestud pinna puhastusvõime taastub 3-6 päevaga, sõltuvalt kasutatud puhastusainest, töövahendist, pesemise intensiivsusest ja pinna määrdumisastmest. Sagedane puhastusainega pesemine võib halvendada pinna puhastusvõime taastumist. Pinnakatte mehaanilised omadused säilivad.

Töövahendid

Värvirull, pintse, värvipihusti.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.


Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A ja TR baas)

Kulu

Imavatel pindadel 7...8m²/L, mitteimavatel pindadel 9...10m²/L

Kuivamisaeg

Puutekuiv: 0,5 tundi, ülevärvitav:1,5 tundi temperatuuril +20 ºC ning suhtelisel õhuniiskusel <80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3 (2H)-ooni, rektsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötades järgida üldisi tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,24 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5…30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada.
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts
Kirjuta meile
Seotud tooted