Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Eskaro Akrit F Silicone

Fassaadivärv kivi- ja krohvpindadele

 

Ilmastikukindel

Sisaldab silikooni

Hea kattevõimega

Kauakestev

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline akrülaatvärv mineraalsetele fassaadidele
 • Suurepärase kattevõimega
 • Hästi nakkuv aluspinnaga
 • Lihtsalt pinnale kantav, moodustab ühtlase mati pinnakatte
 • Kuivab pinnal kiiresti
 • Hea veeaurude läbilaskevõime, vetthülgavus ja määrdumiskindlus
 • Moodustab ilmastikukindla kauakestva katte
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik c 40 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes < 40 g/L.
Läikeaste:
 • täismatt (u. 4) vastavalt ISO 2813
Klassifikatsioon:
 • G3E3S1V1W2A0C0 standardi EVS - EN 1062-1 järgi
Veeaurude läbilaskevõime:
 • ≤0.15m standardi ISO 7783-2 järgi.
Veeläbilaskvus:
 • ≤0,2 kg/(m²h0,5)

Kasutusala

Mineraalpindade värvimiseks välistöödel.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoon-, kergbetoon-, asbesttsement ja krohvitud pinnad. Soovitatakse kasutada fassaadide soojusisolatsioonisüsteemides. Sobib kasutada tööstusrajoonides, mereäärsetes piirkondades ja rohkete sademetega aladel. Ei sobi eelnevalt silikaat- või lubjasegudega krohvitud või värvitud pindade katmiseks.

Kvaliteedi standardid

 • EVS – EN 1062 standard välismüüritiste ja betooni kattematerjalide ja kattesusteemide värvidele ja lakkidele
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001: 2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Pind puhastada mustusest, rasvast, tolmust, samblast, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovitame kasutada surve- või liivapesu. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Seejärel katta ümbritsevaga sarnase täiteseguga, tasandada ja lasta kuivada. Niiskusele ja hallitusele vastuvõtlikud pinnad töödelda enne värvimist vahendiga Biotol E või Biotol Spray. Loputada veega ja lasta kuivada. Tihedat ja siledat pinda (N: alküüdvärv) eelnevalt karestada. Väikesed praod ja lohud täita pahtliga Face Filler. Kuivanud pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Olenevalt pahtlikihi paksusest 3 kuni 14 päeva pärast kruntida pind Aquastop Facade lahusega (järgida toote kasutusjuhendit) ja üle värvida. Uute betoonkonstruktsioonide ja taaskrohvitud pindade puhul soovitame oodata ühe kütteperioodi möödumist enne värvimist. Mineraalplaate on soovitav värvida 6 kuud pärast paigaldamist. Tsement- ja tsementlubja segude kasutamisel fassaadi remontimisel peab remonditud pind kuivama enne värvimist 1… 2 kuud. Remonditud betoon- ja krohvipinnad või varem värvitud pinnad on soovitav pinna imavuse üuhtlustamiseks ning kattevärvi kulu vähendamiseks ja kattevõime suurendamiseks kruntida Aquastop Facade lahusega.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Suurte pindade värvimisel on soovitav toonitud värvi segada ühes pakendis eriti kui värvi toonitakse iseseisvalt. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga (düüsiava 0,026 –0,031 tolli, rõhk 150 – 180 bar) temperatuuril +10 ... 25°С ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib värvile lisada vett kuni 5% värvi mahust. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada 5– 10% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida kõrget temperatuuri, tugevat tuult, vihma ja udu. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta. Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”.

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Pärast pesemist loputada pind. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Värvirull, pintsel, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,026 – 0,031 tolli, rõhk 150 – 18bar).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasvärvid А,TR).

Kulu

4-8 m2/L ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 6-12 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

2,7 L - 9 L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1.5 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest. 

Kirjuta meile
Seotud tooted