Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Windoora Plus

Akna- ja uksevärv

 • Vesilahustuv emailvärv
 • Ei kolletu
 • Poolmatt
 • Kiiresti kuivav

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv emailvärv puitakendele ja –ustele.
 • Moodustab supervalge, poolmati, sileda pinna
 • Unikaalne “Core-Shell” akrüüldispersioon annab värvile suurepärase nakkevõime aluspinnaga ja kiire kuivamisaja
 • Peaaegu lõhnatu
 • Värvitud pind ei jää kleepuvaks
 • Kulumis- ja veekindel
 • Ilmastikukindel
 • Ei kolletu ajapikku
 • Värvitud pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L.
Läikeaste:
 • Poolmatt (u. 30) vastavalt EN 13300.
 • Poolmatt (u. 30) vastavalt ISO 2813.
Kulumiskindlus:
1. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kasutusala

Puitpindade värvimiseks sise- ja välistöödel. Sobib puidust aknaraamide, uste, ukselengide, aknalaudade, liistude, piirete jt. puitpindade värvimiseks. Samuti sobib krunditud metallpindade värvimiseks. Ei sobi põrandate ja lävepakkude värvimiseks.

Värvitavad pinnad 

Uued või varem värvitud puitpinnad, puitlaast- ja puitkiudplaadid sise- ja välistöödel. Sobib krunditud metallpindade värvimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised uhendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissusteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur +10...22°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Värvimata pinnad. Puhastada tolmust, mustusest, saepurust, vaigust. Hallitanud kohad puhastada harja või kaabitsaga ja töödelda vahendiga Biotol E. Kogu värvitav puitpind kruntida süvaimmutusvahendiga Biostop või Biostop Aqua. Oksakohad ning nende ümbrus puhastada vaigust ja töödelda sobiva krundiga. Metalldetailid puhastada roostest ja kruntida metallikrundiga. Varem värvitud pinnad. Eemaldada pinnalt vana kooruv värv harja, kaabitsa, fööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro. Tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimstolm hoolikalt eemaldada. Määrdunud pinnad puhastada vahendiga EasyClean. Hallitanud kohad puhastada harja või kaabitsaga ja töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E. Vanad, mädanenud või tumenenud puitdetailid asendada uutega. Uued metallpinnad tuleb eeltöödelda korrosioonivastase krundiga. Puhta puiduni puhastatud pind kruntida süvaimmutusvahendiga Biostop või Biostop Aqua, mitte lubada “rasvase” kile tekkimist pinnale. Palume järgida eelpool nimetatud toodete kasutusjuhendeid!

Värvimine

Enne tarvitamist värv hoolikalt segada. Kanda pinnale 1...2 kihti pintsli või rulliga temperatuuril +10...22°C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Vältida värvimist kõrgel õhu– ja pinnatemperatuuril, otseses päikesepaistes, vihma ja udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket.

Hooldamine

Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind umbes nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu või harju. Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Rull, pintsel

Töövahendite puhastamine

Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А).

Kulu

6-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 2-3 tundi temperatuuril 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65%. Kuiv - 10 tundi. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb. Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind umbes nelja nädala jooksul.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni,2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni,3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.  Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,45L - 0,9L - 2,7L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,24 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted