Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Mattilda

Täismatt pestav seinavärv

 • Sametine pind
 • Suurepärane kattevõime 
 • Moodustab mittepeegeldava täismati katte
 • Vastupidav pesemisele, 1. klass EN 13300

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Täismatt pestav vesialuseline akrülaatvärv sisetöödeks

 • Mugavalt pinnale kantav.
 • Suurepärase kattevõimega.
 • Kõrgete dekoratiivsete omadustega  - moodustab mittepeegeldava, sametiselt täismati pinnakatte.
 • Vastupidav korduvale pesemisele (pesukindluse kõrgeim 1. klass vastavalt EN 13300).
 • Hea veeaurude läbilaskevõimega.
 • Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele.
 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

Läikeaste:

 • täismatt vastavalt EN 13 300.
 • grupp 6 vastavalt RYL 2012.

Kulumiskindlus:

 • 1. klass vastavalt EN 13 300 (ISO 11998).
 • 314 maalritoodete rühm vastavalt  RYL 2012.

Siseruumide koormusklass:

 • RL 04 Eriti suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides vastavalt RYL 2012.

Kasutusala

Seinte ja lagede värvimiseks kuivades ja mõõduka kasutuskoormusega ruumides, kus on nõutav tugev, täismatt pestav pind. Kasutuskohad: elu – ja ühiskondlikud ruumid, salongid, konverentsisaalid, nõupidamisruumid, kabinetid, fuajeed, hotellid, buduaarid, jm. Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks.


Värvitavad pinnad

Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, krohv-, kipsplaat-, ehitusplokk, puitkiudplaat ja puitlaastplaat pind, ülevärvitav tapeet jne. sisetöödel.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • RYL – ehitustööde kvaliteedi uldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised uhendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissusteemiga.
 • Märk “Eesti Allergialiit tunnustab” omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Varem värvimata pind: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop. Järgida toote kasutusjuhendit. Ühtlustamaks aluspinna imavust, suurendamaks värvitud pinna koormustaluvust, ja vähendamaks kattevärvi kulu, kruntida pinnad veebaasil kruntvärviga Flat. Varem värvitud pinnad: Pind puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Määrdunud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Peale seda kruntida isoleervärviga Objekt. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga (N: FILLER sarjast). Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Enne värvimist pinnad kruntida kruntvärviga Flat kattevärvi kulu vähendamiseks ja kattevõime suurendamiseks.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värv on soovitav segada ühes pakendis. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga temperatuuril 10 ... 25° ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 6% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul.
Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Töötamisel ebasoodsates tingimustes (tuuletõmbus, kütteseadme kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) soovitame värvile lisada kuivamisaja pikendajat Time+ kuni 3% värvi mahust (segada 9,5L värvi sisse 0,33 L Time+).

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 1 kuu möödumist värvimisest, sest selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi, kuid mitte varem kui 2 ööpäeva möödumisel värvimisest. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pesukäsna või –lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Tugev hõõrumine võib muuta pinna läikivaks. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Värvirull, pintsel, värvipihusti.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A ja TR-baas)

Kulu

6-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Puutekuiv: 0,5 tundi, ülevärvimiseks : 2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel <80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 1 kuu pärast.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,95L - 2,85L - 9,5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,4 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted