Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Marinelakk 90

Läikiv paadilakk

 • Läikiv
 • Ilmastikukindel
 • Kulumiskindel

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kulumiskindel lahustipõhine uretaanalküüdlakk paatide veepaelsete osade lakkimiseks

 • Kergesti pinnale kantav, hästi tasanduv
 • Sisaldab UV- filtreid
 • Moodustab läikiva kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
 • Lakitud pind on vastupidav kulumisele, veele ja kodukeemiale
 • Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <500 g/L.

Läikeaste:

 • Läikiv ( ̴ 90) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Sise- ja välistingimustes asuvate puitpindade lakkimiseks. Puidust paatide, jahtide, kaatrite veepealsete osade, kajutite, laevatekkide lakkimiseks. Sobib aknaraamide, uste, treppide, puitpõrandate jt. puitpindade ja mööblidetailide lakkimiseks. 

Värvitavad pinnad 

Uued või varem lakitud puitpinnad. Lakk ei sobi leiliruumidesse.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, silikoonist, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Varem lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 20%. Soovitav pinna- ja õhutemperatuur +5...+25°C, soovitav lakitemperatuur +18...25°C, suhteline õhuniiskus vahemikus 40...75%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Ei ole soovitav lakkida niiske või külma ilmaga ja lakkimine teostada kindlasti enne õhtuse kaste teket. Uued tiheda puitpinnad (tamm, pöök jt.) puhastada lakibensiiniga White Spirit. Karedad puitpinnad niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. Varem lakitud pinna puhul kontrollida vana laki ja uue pealekantava laki omavahelist sobivust väikesel pinnal. Varem lakitud pind hoolikalt puhastada vanast kooruvast lakist, lihivida ja lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Tugevalt määrdunud pindade pesemiseks kasutada vahendit EasyClean, hallituse eemaldamiseks Biotol E (Biotol Spray). Peale hallitusvastase vahendi kasutamist pinnad pesta veega ja lasta kuivada. Varem vesialuselise lakiga lakitud pinnad puhastada täielikult vanast lakist. Varem lakitud pind ei vaja kruntimist. Puhtad puitpinnad kruntida laki ja White Spiriti seguga, vahekorras 5:1. Välistingimustes kasutatav puitpind eelnevalt töödelda puidu süvaimmutuskrundiga Biostop ja seejärel kruntida lahjendatud lakiga

Lakkimine

Lakki enne kasutamist hoolikalt ja ettevaatlikult (et vältida mullide tekkimist) segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal läikelisandi ja toonimispasta ühtlaseks jagunemiseks. Kanda pinnale pintsli, lakilabida või õhuvaba pihustiga. Soovitav on lakkida 2-3 kihis, piki puidukiudu, katkematu kihina servast servani. Soovitav on lakkida valguse langemise suunas ja lakkida terve pind korraga. Lakikihtide arv sõltub puidu poorsusest, kasutatavast töövahendist ja pinnale soovitava kulumiskindluse andmisest. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelnev lakikiht olema täielikult kuivanud. Soovitav on esimene lakikiht peene liivapaberiga (u.150) kergelt lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Eelnevalt lihvitud pinna korduslakkimine on soovitav läbi viia ööpäeva möödudes. Toonitud lakki kasutada ainult esimese kihi lakkimiseks. Puidule värvitooni andmiseks võib esimeseks kihiks kasutada ka valmistooni või toonitud puidukaitsevahendit Balance. Tooni kontrollimiseks soovitame teha proovilakkimise väikesel pinnal (eksootiliste puiduliikide puhul võib lakk puidu värvust oluliselt muuta ja võivad ilmuda plekid). Lakitud pinna lõplik värvus sõltub puiduliigist ja pealekantud lakikihtide arvust. Suure koormusega pindade puhul on soovitav valida materjaliks tugev puit, pehmed puiduliigid (kuusk, mänd, pärn jt) deformeeruvad isegi pärast lakkimist. Lakkimise ajal tagada ühtlane õhuniiskus ja temperatuur ning hea ventilatsioon, kuid vältida tuuletõmbust. Kuivas, kuumas ruumis vähendada ventilatsiooni, et kõrvaldada risk laki liiga kiire kuivamise tõttu ülekattejälgede või ebakvaliteetse lakikile tekkeks.

Hooldamine

Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 2 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6-8) pesemisvahendeid ja pehmet lappi või käsna. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Pintsel, lakirull, lakilabidas. pihusti düüsi läbimõõduga 0,009”-0,013”. Pihustiga pealekandmisel võib lakki lahjendada 10% mahust. Kasutada kvaliteetseid töövahendeid. Lakirull, isegi uus, tuleb enne kasutamist puhastada lahtistest rullikarvadest (N: kleeplindi abil). Töövahendid peavad olema puhtad, kuivad ja neil ei tohi olla lahtiseid osi (pintsli- või rullikarvu). Lakilabidaga lakki pinnale kandes on kihid õhemad ja puit omandab heledama tooni. Kui lakilabidaga lakkida põrandat, siis peaks labidas olema piisavalt painduv ja terav, et oleks võimalik ka läbi lõigata ülesse tõusnud puidukiud lakkimise käigus. Pintsel sobib nii segakarvaga kui ka sünteetilise karvaga.

Töövahendite puhastamine

Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale lakkimist.

Värv

Värvitu

Toonitav

Eskarocolor süsteemis

Kulu

8 - 12 m2/L

Kuivamisaeg

Tolmukuiv -4 tundi, ülelakkimiseks -24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 2 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, oktabensooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; Süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Kanda kaitsekindaid/kaitsemaski/kaitserõivastust/hingamiskaitset/kaitsejalatseid. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: CA20-V0NE-E00F-P8A8. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,45L - 0,95L - 2,4L 

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,9 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril kuni +30°C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida lukustatult.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted