Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Windoora

Akna- ja uksevärv

 • Innovaatiline vesilahustuv alküüdemail
 • Valge
 • Poolläikiv

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Uue põlvkonna emailvärv – ei sisalda lahustit.

 • Moodustab valge, poolläikiva, sileda pinna
 • Kätkeb endas parimaid alküüdi- ja vesialuselise emaili omadusi:
  -värvkate on tugev, kulumis- ja veekindel
  -peaaegu lõhnatu
  -kuivab kiiresti
  -ei ole tuleohtlik
 • Suurepärase kattevõimega
 • Värvitud pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust.
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L.

Läikeaste:

 • Poolläikiv (u. 60) vastavalt EN 13300.
 • Poolläikiv (u. 60) vastavalt ISO 2813.

Kulumiskindlus:

 • 1. klass vastavalt EN 13300

Kasutusala

Puitpindade värvimiseks sise- ja välistöödel. Sobib puidust aknaraamide, uste, ukselengide, aknalaudade, liistude, piirete jt. puitpindade värvimiseks. Samuti sobib krunditud metallpindade värvimiseks siseruumides. Ei sobi põrandate ja lävepakkude värvimiseks.

Värvitavad pinnad 

Uued või varem värvitud puitpinnad, puitlaast- ja puitkiudplaadid sise- ja välistöödel. Sobib krunditud metallpindade värvimiseks siseruumides.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur +10...+22°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Värvimata pinnad. Puhastada tolmust, mustusest, saepurust, vaigust. Hallitanud kohad puhastada harja või kaabitsaga ja töödelda vahendiga Biotol E. Kogu värvitav puitpind töödelda biotsiide sisaldava süvaimmutuskrundiga Biostop või Biostop Aqua. Oksakohad ning nende ümbrus katta sobiva krundiga. Varem värvitud pinnad. Eemaldada pinnalt vana kooruv värv harja, kaabitsa, fööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro.

Tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Määrdunud pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Hallitanud kohad puhastada harja või kaabitsaga ja töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E. Vanad, mädanenud või tumenenud detailid asendada uutega. Puhta puiduni puhastatud pind kruntida süvaimmutuskrundiga Biostop või Biostop Aqua. Mitte lubada “rasvase” kile tekkimist pinnale. Palume järgida eelpool nimetatud toodete tehnilisi kasutusnõudeid. Uued metallpinnad tuleb eeltöödelda korrosioonivastase krundiga.

Värvimine

Enne tarvitamist värv hoolikalt segada. Kanda pinnale 1...2 kihti pintsli või rulliga temperatuuril +10...22°C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Vältida värvimist kõrgel õhu– ja pinnatemperatuuril, otseses päikesepaistes, vihma ja udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket.

Hooldamine

Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind umbes nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu või harju.

Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Rull, pintsel

Töövahendite puhastamine

Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А).

Kulu

6-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Temperatuuril + 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% mitte varem kui 10 tunni möödudes saab kanda peale uue värvikihi. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältuda põhjendamatut riski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast kasutamist käsi sobiva puhastusvahendiga.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele.

Jäätmekood 08 01 12. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.


Pakendid

0,45L - 0,9L - 2,7L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted