Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Eskaro Akrit 7

Siidmatt pestav seinavärv

 • Toonitav üle 30 000 värvitooni
 • Vastupidav korduvale pesemisele, kulumiskindluse 1. klass

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Mugavalt pinnale kantav vesialuseline akrülaatvärv

 • Hea kattevõimega
 • Kõrgete dekoratiivsete omadustega  - moodustab ühtlase, elegantse siidmati läikega pinnakatte.
 • Ühtlase läikega vaadeledes eirinevate nurkade alt.
 • Täielikult kuivanud pind talub mitmekordset puhastusvahenditega pesemist.
 • Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele.
 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis ≤15 g/L.

Läikeaste:

 • siidmatt (u. 7) vastavavalt EN 13 300
 • grupp 5 vastavalt RYL 2021

Kulumiskindlus:

 • 1. klass vastavalt EN 13 300
 • 314 maalritoodete rühm vastavalt  RYL 2012

Siseruumide koormusklass:

 • RL 04 Eriti suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides vastavalt RYL 2012

Kasutusala

Seinte ja lagede värvimiseks  kuivades ja kõrgendatud niiskusega ruumides. Kasutuskohad: elutoad, lastetoad, magamistoad, koridorid, trepikojad, salongid, klubid, kontorid, tootmisruumid jm.

Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoon-, kipsplaat-, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, tellis-, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeedi või teiste ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001: 2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • Märk “Eesti Allergialiit tunnustab” omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi.
Toonimine
Näiteid
Huvitavat lugemist
Märgistused. Informatiivsed sümbolid.

Pinna ettevalmistus

Uued värvimata pinnad: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast: Face Filler (sügavamad lohud), Aqua Filler (niisked ruumid), Fine Filler ja Fine Pro Filler (lõppviimistlus). Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada hoolikalt lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit. Ühtlustamaks aluspinna imavust, suurendamaks värvitud pinna koormustaluvust ja vähendamaks kattevärvi kulu kruntida pinnad veebaasil kruntvärviga Flat.

Varem värvitud pinnad: Värvitud pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit).Tugevalt määrdunud või tahma-, vee-, nikotiini-, rasvaplekkidega pinnad puhastada vahendiga EasyClean ning lasta kuivada. Peale seda kruntida isoleervärviga Objekt. Varem läikivate värvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit. Enne värvimist pinnad kruntida kruntvärviga Flat kattevärvi kulu vähendamiseks ja kattevõime suurendamiseks. Väga tumedate ja erksate toonidega Akrit 7`ga värvimisel, soovitame kruntvärvi toonida sarnases toonis.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga temperatuuril 10 ... 25°С  ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib Akrit 7 lisada vett kuni 5% värvi mahust. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada 5 – 10% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Vajadusel võib lisada värvile kuivamisaja pikendajat Time+ kuni 3% värvi mahust (segada 9,5L värvi sisse 0,33 L Time+).

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi, kuid mitte varem kui 2 ööpäeva möödumisel värvimisest. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pesukäsna või –lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Tugev hõõrumine võib muuta pinna läikivaks. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Värvirull (niidi pikkusega10-14mm), värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,021 – 0,027 tolli).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR).

Kulu

6-10 м²/L.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks: 1-2 tundi temperatuuril 20oC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008.  Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamise ajal järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ  

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted