Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Structura

Dekoratiivne struktuurvärv sisetöödeks

 • Kasutusvalmis 
 • Loominguliseks modelleerimiseks 
 • Elastne

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Struktuurne akrüülvärv, mis võimaldab luua individuaalseid sisekujunduse lahendusi.

 

 • Hea nake aluspinnaga, ei valgu laiali pealekandmisel.
 • Tööaeg 20 minutit.
 • Katab pisemad aluspinna ebatasasused.
 • Sobib ideaalselt loominguliseks modelleerimiseks ja dekoratiivse reljeefse tekstuurpinna tegemiseks.
 • Hoiab hästi mustri kontuure.
 • Värvi hea plastilisus ja elastsus võimaldab värvi peale kanda nii õhukese kihina – kergete ja õhuliste tekstuuride loomiseks, kui ka paksema kihina – sügavate reljeefsete joonistuste tegemiseks.
 • Kombineerides värvi teiste materjalidega või kasutades erinevaid pealekandmise tehnikaid ja abivahendeid võimaldab luua ainulaadseid faktuure ja kunstipäraseid efekte.
 • Värvitud pind talub niisket puhastamist
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

Kasutusala

Individuaalse stiili ja sisekujunduse loomine eluruumides, kontorites, poodides, trepikodades jne.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, tellis-, pahteldatud pinnad. Sisetöödel. 

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Varem värvimata pind: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit.

Varem värvitud pinnad: Pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Tugevalt määrdunud pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund.

Värvimine

Värvi enne kasutamist segada. Vajalik kogus värvi ( ~1L) kanda pahtlilabidaga aluspinnale ja jaotada pinna peal laiali ligikaudu 1m² ulatuses. Pinnale kantud värvi saab töödelda 10...20 minuti jooksul (sõltuvalt temperatuurist) erinevate struktuurrullide, liimikammide, pahtlilabidate, pintslite jm töövahenditega moodustades soovitud mustreid. Soovides kõrgemat ja teravamat struktuuri lisada värvile sõelutud liiva (kuni 30% värvi mahust). Värvile vee lisamisel (kuni 7% mahust) on joonistuse faktuur siledam ja madalam. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”.
Mõned näited Structura pealekandmise tehnikatest:

 • Kanda ühtlane 1-1,5mm paksune Structura kiht aluspinnale metallist pahtlilabidatega. „Märjale“ Structura pealispinnale joonistada pintsliga erksavärvilised täpid. Väikese veneetsia kelluga luua muster. Peale kuivamist võib pinna üle lakkida veebaasil lakiga Kabinet.
 • Aluspind kruntida pestava mati seinavärviga Akrit 7. Kanda ühtlane 1-1,5mm paksune Structura kiht aluspinnale metallist pahtlilabidatega ( nagu pahteldaks). „Märjale“ Structura pinnale joonistada täpid toonitud lakiga Kabinet, seejärel hõõruda lakitäpid märjal pinnal veneetisa kelluga laiali. Peale kuivamist kata kogu pind lakiga Kabinet.
 • Structuraga loodud reljeefsele pealispinnale kanda rulli või pintsliga toonitud lakk Kabinet, märga lakitud pinda hõõruda svammiga, et tekitada „vananemise“ efekt ja suurem läbipaistvus.
 • Toonida Structura soovitud värvitooni. Segada sõelutud liivaga vahekorras 1:3. Kanda saadud materjal aluspinnale metallist pahtlilabidatega ühtlase 1-1,5mm kihina. Töödelda märga pinda struktuurrulliga ja tekitada soovitud faktuur. Kui pinda siluda pahtlilabida või kelluga on võimalik saavutada siledam faktuur.
 • Kanda aluspinnale metallist pahtlilabidatega ühtlane kiht valget Structurat. Struktuurrulliga või sakilise/lainelise äärega spaatliga tekitada muster. Oodata pealispinna täielikku kuivamist ja värvida pind valge pestava seinavärviga Akrit 12. Oodata pealispinna täielikku kuivamist. Toonida Akrit 12 soovitud värvitooni. Segada toonitud Akrit 12 sisse Time + et aeglustada värvi kuivamist (järgida toote kasutusjuhendit). Värvida kuivanud pind Time + segatud toonitud Akrit 12. Oodata veidi ja hakata värvitud pinnalt värvi osaliselt maha pesema, kasutades puhtas vees märjaks tehtud švamm, pesta kaootiliste ringjate liigutustega. Iga kord tuleb švamm uuesti loputada, nii et pinda puutuks vaid puhas švamm.

Hooldamine

Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi, kuid mitte varem kui 2 ööpäeva möödumisel värvimisest. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinda puhastada kasutada pehmet pesukäsna või –lappi, vähest vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Värvitud pind ei talu sagedast tugevat pesemist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pahtlilabidas, liimikamm, struktuurrullid, pintsel, käsn, veneetsia kellu

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A baas).

Kulu

1-2 m2/L.

Kuivamisaeg

6-24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3…4 nädala pärast.  

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.  Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.  Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12 Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

Pakendid

2,4L - 8,2L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted