Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Sertifikaadid

ISO 9001 – rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi standard

ISO 9001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi standard, mis on kohaldatav kõikides ettevõtetes. Keskendudes sisemiste protsesside ohjele, tähendab ISO 9001 sertifikaat kliendile ja koostööpartnerile usaldusväärset kinnitust, et ettevõte on võetud kohustuste täitmiseks rakendanud kõik vajalikud kvaliteedi tagamise meetmed.

ISO 14001 – rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard

ISO 14001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi standard. See standard on kohaldatav kõikides ettevõtetes, kes soovivad anda panuse oma tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks. ISO 14001 sertifikaat kinnitab kliendile, koostööpartnerile ja teistele huvipooltele, et ettevõte tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, et oma tegevuses järgitakse seadusi, normatiive ja muid kohustusi, et töötatakse järjepidevalt oma tegevusest, toodetest ja teenustest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise suunas.

ISO 45001 – rahvusvaheline tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi standard

ISO 45001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi standard, mis on kohaldatav eri tüüpi organisatsioonides. ISO 45001 sertifikaat kinnitab kliendile, koostööpartnerile ja teistele huvipooltele, et ettevõte tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, et oma tegevuses järgitakse seadusi, normatiive ja muid kohustusi, et tegeletakse töötajate heaoluks vajalike tingimuste loomisega, luues neile maksimaalselt turvalise ja tervisliku töökeskkonna.

Valik Eskaro tooteid vastab Euroopa Liidu ökomärgise nõuetele

EL ökomärgis (EU Ecolabel) on kõrge kvaliteedi ja keskkonnahoidlikkuse sümbol. Ökomärgis kinnitab, et antud toode on kõige keskkonnasõbralikumate omadustega ja ohtlike ainete minimeeritud sisaldusega, lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus on vähendatud < 10 g/L.

Kogu ökomärgisega värvi elutsükkel on hooliva suhtumise protsess – hoolivus nii keskkonna kui ka oma elupaiga suhtes ‒, alates tooraine tootmisest, värvi tootmis- ja müügiprotsessist ning lõpetades jääkide käitlemisega. Kui tarbija kasutab ökomärgisega värve, siis ta kasutab tooteid, mis põhjustavad vähem negatiivset keskkonnamõju võrreldes sama tooterühma muude toodetega.
Eskaro AS on Eestis esimene ettevõte, kelle toodetud värv sai EL ökomärgise.

Valikule Eskaro toodetest on väljastatud sertifikaadid, mis kinnitavad, et värvid vastavad M1-emissiooniklassi nõuetele

Emissiooniks loetakse kahjulike lenduvate ainete eraldumist toote pinnalt kasutamise ajal. Vastavalt heitmete eraldumise intensiivsusele jaotatakse tooted kolme klassi.

M1-klass on kõrgeim. M1-klassi tooted ei eralda õhku lenduvaid aineid või eraldavad neid väga väikeses koguses. M2-klassi materjalidest eraldub hoone siseõhku vähe aineid. M3-klassi materjale kas ei ole testitud või nende emissioon on ületanud ehitusmaterjalidele seatud ranged heitkoguste piirnormid.

M1-klassi materjale testivad sõltumatud akrediteeritud katselaborid. Kõikides materjalides, millele taotletakse emissiooniklassi, määratakse kõikide lenduvate orgaaniliste ainete, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete heitkogus. Lisaks sellele annab ekspertrühm hinnangu materjali lõhnale. Kõik katsed viiakse läbi neli nädalat pärast pinna värvimist. M1-klassiga tooted on parim valik allergikutele või neile, kes põevad kroonilisi hingamisteede haigusi.

Lisainfo: https://m1.rts.fi/en/

Mõned Eskaro tooted on tunnustatud Eesti Allergialiidu poolt

„Eesti Allergialiit tunnustab“ märk omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi (allikas: http://allergialiit.ee).