Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Parketilakk WE

Veebaasil puitpõrandalakk

 • Poolmatt
 • Kulumiskindel
 • Ei kolletu
 • Peaagu lõhnatu

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kulumiskindel akrüüllakk siseruumide laud- ja parkettpõrandatele.

 • Kergesti pinnale kantav, hästi tasanduv
 • Moodustab poolmati kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
 • Kuivab kiiresti
 • Lakitud pind on vastupidav pesemisele ja puhastusvahenditega puhastamisele
 • Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
 • Ei kolletu
 • Peaagu lõhnatu

EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik e 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L.

 

Läikeaste:  

 • poolmatt (u30)  vastavalt EN 13 300

Kasutusala

Elu-, olme- ja ühiskondlike ruumide puitpõrandate lakkimiseks. Lakk ei sobi spordisaalide põrandatele.

Lakitavad pinnad 

Uued või varem lakitud puitpõrandad: laudpõrandad, mosaiik-, kilp- ja liistparkettpõrandad. Lakki võib kasutada põrandaküttega parkettpõrandate viimistlemiseks ja ka „ujuvate“ vibreerivate põrandate lakkimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.  
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust, silikoonist jm. mustusest. Varem lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 12%. Soovitav õhutemperatuur +18...25°C, soovitav lakitemperatuur +15...25°C, suhteline õhuniiskus vahemikus 40...75%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Karedad puitpinnad niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. Varem lakitud pinna puhul kontrollida vana laki ja uue pealekantava laki omavahelist sobivust väikesel pinnal. Varem lakitud pind hoolikalt puhastada vanast kooruvast lakist, lihvida ja tolm hoolikalt eemaldad. Masinaga lihvides kasutada esmaseks lihvimiseks jämedat liivapaberit ja tugevat survet, järgnev lihvimine teha peene liivapaberiga ja madala survega. Lihvimist teostada piki puidukiudu või alustades akna alt. Lihvimistolm väga hoolikalt eemaldada nii põrandalt, liistudelt, kui ka aknalaudadelt, radiaatoritel jm. Seejärel põrand puhastada niiske lapiga ja lasta kuivada. Varem lakitud pind ei vaja kruntimist. Puhtad puitpinnad kruntida spetsiaalse puitpindade kruntlakiga või kasutada veega lahjendatud (10-15%) Parketilakk WE lakki. Soovitav on esimene lakikiht peene liivapaberiga (N: nr.240) kergelt lihvida, lihvimistolm  hoolikalt eemaldada.

Lakkimine

Lakki enne kasutamist hoolikalt ja ettevaatlikult (et vältida mullide tekkimist) segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal läikelisandi ühtlaseks jagunemiseks. Põrandale mitte loksutada. Kanda pinnale  2-3 kihti rulliga või 4-5 kihti lakilabidaga. Lakkida piki puidukiudu, katkematu kihina servast servani. Põranda lakkimist on soovitav alustada valguse langemise suunas ja lakkida terve põrand korraga. Soovitav on esimene lakikiht peene liivapaberiga (240) kergelt lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Järgnevate lakikihtide vahel pole lihvimine vajalik. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelnev lakikiht olema täielikult kuivanud. Lakikihtide arv sõltub puidu poorsusest, kasutatavast töövahendist ja soovitava kulumiskindluse andmisest pinnale. Ühe ööpäeva jooksul ei ole soovitav lakkida rohkem kui 2 kihti, enne viimase kihi pealekandmist lasta eelmisel kuivada vähemalt 12 tundi. Soovi korral anda puitpinnale värvitoon kasutades esimese kihina värvilist vahendit Wood Lasur Aqua või Decor Beitz. Kindlasti on vajalik pinna järgnev üle lakkimine Parketilakk WE`ga. Suure käidavusega ruumidesse valida puitpõranda materjaliks tugev puit, pehmed puiduliigid (kuusk, mänd jt) deformeeruvad isegi pärast lakkimist. Lakkimise ajal tagada ühtlane õhuniiskus ja temperatuur ning hea ventilatsioon, kuid vältida tuuletõbust. Kuivas, kuumas ruumis vähendada ventilatsiooni et kõrvaldada risk laki liiga kiire kuivamise tõttu ülekattejälgede või ebakvaliteetse lakikile tekkeks.

Hooldamine

Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 1-2 nädala pärast. Seejärel võib pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6-8) pesemisvahendeid ja pehmet lappi või käsna. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Lakirull, lakilabidas (roostevaba terasest). Kasutada kvaliteetseid töövahendeid. Lakirull, isegi uus, tuleb enne kasutamist puhastada lahtistest rullikarvadest (N: kleeplindi abil). Töövahendid peavad olema puhtad, kuivad ja neil ei tohi olla lahtiseid osi (rullikarvu). 

Töövahendite puhastamine

Vesi

Värv

Värvitu

Kulu

Lakirulliga pinnale kandmisel 8-14 m²/L (70-120 g/m²)

Lakilabidaga pinnale kandmisel esimene kiht ̴ 25 m²/L (40 g/ m²), teine ja järgnevad kihid ̴̴ 50 m²/L (20 g/ m²)

Maksimaalse tugevuse saavutamiseks on soovitav lakikulu 3-3,5 m²/L (300 g/m²)

Kuivamisaeg

Temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65% lakilabidaga pinnale kandmisel 1/2 ...1tund, rulliga 1...2tundi. Kruntimse ja järgneva lakikihi pinnale kandmise vaheline aeg vähemalt 12 tundi. Ööpäeva möödudes võib pinnale asetada kergemaid esemeid, lõplik tugevus saabub 1-2 nädala möödudes. Selle ajani lakitud pindu mitte pesta ega neile asetada vaipkatteid. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  Lakiga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 3L - 5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted