Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Dekor Relief

Dekoratiivne struktuurvärv sise- ja välistöödeks

 • Kasutusvalmis 
 • Toonitav

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis valge, matt struktuurne akrülaatvärv fassaadidele ja interjööridele dekoratiivkatete loomiseks.

 • Kergel tpinnale kantav
 • Hea nake aluspinnaga
 • Omab head veeauru läbilaskevõimet
 • Katab pisemad aluspinna ebatasasused
 • Moodustab ilmastiku-ja kulumiskindla reljeefse pinnakatte
 • Sobib modeleerimiseks, kasutades erinevaid töövahendeid ja tehnikaid on võimalik luua ainulaadseid faktuure ja kunstipäraseid efekte.
 • Toonitav
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik c 40 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <40 g/L

Kasutusala

Dekoratiivse, kaitsva pinnakatte loomine fassaadidele ja interjööridele.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, kergbetoon-, kipsplaat-, jt. Ei sobi eelnevalt silikaat- või lubjasegudega krohvitud või värvitud pindade katmiseks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema kuiv ning hoolikalt puhastatud mittepüsivast, kooruvast materjalist, samblast , sooladest, mustusest, tolmust, rasvast, õlist jm. mustusest. Praod ja ebatasasused tuleb katta ning tasandadasobiva remondisegu või pahtliga (N: Face Filler) ja lasta kuivada 3...14 päeva. Tolmavad aluspinnad on vajaenne värvimist töödelda vastava krundiga. Poorsed pinnad, näiteks kärgbetoon, vahtplokid jne kruntida (N: Poorbetoonikrundi lahusega). Metallist detailid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Läikivad pinnad enne värvimist karestada. Värsketel lubitsementpindadel on vaja enne värvimist lasta seista vähemalt kuu aega. Niiskusele vastuvõtlikud või hallitusega kaetud pinnad puhastada ja töödelda enne värvimist vahendiga Biotol E või Biotol Spray. Uute betoonkonstruktsioonide ja taaskrohvitud pindade puhul on soovitav oodata ühe kütteperioodi möödumist enne värvimist. Tsement- ja tsementlubja segude kasutamisel fassaadiremontimisel peab remonditud pind kuivama enne värvimist 1 ... 2 kuud.

Värvimine

Õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur peab olema +10...25 ̊C. Mitte värvida päikesekuumi pindu, tugeva tuule, vihma ega udu ajal kasutamata spetsiaalseid ilmastikumõju peatavaid katteid. Soovitav on aluspind esmalt katta samas toonis fassaadivärviga (N: Akrit F Silicone) või sisetöödel kruntvärviga (N: Flat, Akrit 4). Enne kasutamist värv hoolikalt läbi segada. Suurte pindade värvimisel on soovitav toonitud värvi segada ühespakendis. Värv kanda pinnale 1...2 kihis, rulli või õhuvaba pihustiga (düüsiava mitte alla 2 mm). Värvimiselpüüda säilitada “märga äärt”. Teine kiht kanda pinnale pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Pinnale kantud värvi saab töödelda 10...15 minutit erinevate struktuurrullide, liimikammide, pahtlilabidate, pintslite jm töövahenditega moodustades soovitud mustreid. Väikeste pindade värvimisel võib värvi pinnale kanda ka kellu või roostevaba pahtlilabidaga jaotades selle pinnale kuni 2,5 mm paksuse kihina.

Hooldamine

Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutadesniisutatud pehmet pesušvammi või –lappi, kuid mitte varem kui 2 ööpäeva möödumisel värvimisest. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinda puhastada kasutada pehmet pesukäsna või –lappi, vähest vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Värvitud pind ei talu sagedast tugevat pesemist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Struktuur- jt. värvirullid, roostevabad pahtlilabidad ja kellud, õhuvaba värvipihusti.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A baas).

Kulu

1...2 m²/ L kandes pinnale rulliga paksus kihis;
4...6 m²/ L kandes pinnale pahtlilabidaga õhukeses kihis. Kulu sõltub värvimismeetodist.

Kuivamisaeg

Puutekuiv 2...4 tundi sõltuvalt värvikihi paksusest, temperatuuril +20 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 65 %. Ülevärvitav 1 päeva pärast. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pindsaavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,8 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted