Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


UNIVERSE Wood&Metal

Universaalne emailvärv puidule ja metallile

Vesilahustuv emailvärv

Ei kolletu

Siidmatt
Kiiresti kuivav

Lae alla tehniline leht
UNIVERSE Wood&Metal
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Siidmatt vesialuseline akrüülvesidispersioonvärv puit- ja metallpindadele sise- ja välistingimustesse.

 • Moodustab siidmati sileda pinna

 • Tänu spetsiaalsele mitmefaasilisele akrüülsideainele on värvil suurepärane nakkuvus ja lühike kuivamisaeg

 • Peaaegu lõhnatu
 • Kulumis- ja veekindel
 • Ilmastikukindel
 • Ei kolletu ajapikku
 • Värvitud pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
 • Väga hea kattevõimega
 • Ei tilgu ega pritsi värvimisel

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L.


Kulumiskindlus

 • 1. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998)

Kasutusala

Sobib uutele ja varem värvitud (alküüd- ja õlivärvidega) või lakitud puidule, puitkiudplaadile, puitlaastplaadile, krunditud metallpindadele. Ei soovitata eelnevalt tööstuslikult värvitud pindadele, samuti alumiinium ja kruntimata tsingitud pindadele. Ei soovitata suurte puitfassaadide ja põrandate värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Aiamööbel ja -konstruktsioonid, puitfassaadide detailid, aiad, lillerestid, uksed, aknaraamid, mööblielemendid, põrandaliistud jne. samuti eelnevalt krunditud metallpinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.

 • ISO 11998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO9001:2015; ISO14001:2015 ja ISO45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Toonimine 15 000 värvitooni!

Pinna ettevalmistus

Pinnad puhastada tolmust, rasvast, lahtistest kooruvatest osakestest. Määrdunud pinnad pesta puhastusvahendiga EasyClean (kasutusjuhend tootel) ja lasta kuivada. Tumenenud puitu saab puhastada vahendiga WoodClean (kasutusjuhend tootel) ja vajadusel töödelda vahendiga Biotol E (Biotol Spray), et eemaldada pinnalt hallitus või rohelus. Puhastatud pind loputada veega ja lasta kuivada. Oksakohtadelt eemaldada vaik. Puitpinnad välistingimustes immutada süvaimmutusvahendiga Aura Biostop või Biostop Aqua V. Metallpindadelt eemaldada rooste ja kruntida Katto Primeriga.

Värvimine

Enne kasutamist värvi korralikult segada. Toonitud värv on soovitav kokku segada ühes anumas. Kanda pinnale 1-2 kihti pintsli, rulli või pihustiga temperatuuril +10...25 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80 %. Esimese kihi pealekandmisel või värvimisel pihustiga võib värvi vedeldada veega kuni 5 % mahust, pihustiga värvimisel düüsi läbimõõt 0,017-0,021 tolli. Värvimisel püüda säilitada ”märga äärt”.

Hooldamine

Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind umbes nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu või harju. Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Rull, pintsel, värvipüstol (düüs 0,017-0,021“)

Töövahendite puhastamine

Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A ja TR baasid)

Kulu

7-10 m2/L

Kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 80%, puutekuiv 0,5-1tunni pärast ja teise kihi pealekandmine 6 tundi.
Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: NS30-G0D5-M00V-X27C. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L  

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,24 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile