Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Mööblilakk 40

Vesilahustuv akrüüllakk puitmööblile

 

Pooläikiv

Kulumiskindel

Ei kolletu

Toonitav

Sobib lastemööbli ja mänguasjade lakkimiseks

Lae alla tehniline leht
Mööblilakk 40
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialusel akrüüllakk mööbli jt. puitpindade viimistlemiseks siseruumides.

 • Kerge pinnale kanda,
 • Tasandub hästi, ei moodusta vertikaalpinnal niresid
 • Moodustab poollläikiva kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
 • Praktiliselt lõhnatu
 • Sobib lastemööbli ja mänguasjade lakkimiseks (vastavalt EN 71-3)
 • Kiiresti kuivav
 • Vastupidav mehaanilisele koormusele ja kriimustustele.
 • Lakitud pind on vastupidav veele, mustusele ja enamusele kodukeemiale
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis <130 g/L.

Läikeaste:

 • poolläikiv ~40 (60°) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Puidust mööbli ja puitpindade lakkimiseks sisetöödel nende kulumiskindluse suurendamiseks. 

Lakitavad pinnad 

Puidust mööbel (lauad, toolid, riiulid, kummutid jm) ja teised puitpinnad (voodrilauad, seina- ja laepaneelid, uksed, aknaraamid, mänguasjad, liistud, vineerist ja naturaalspoonist detailid jm). Sobib eelnevalt peitsitud või värvitud pindade kaitselakkimiseks. Ei sobi põrandate ja saunaruumide lakkimiseks. 

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 12%. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Uus pind. Puhastada pind tolmust, rasvast ja mustusest. Enne lakkimist puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Varem lakitud pind. Lihvida matistumiseni. Hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Lahtine, kooruv lakikiht täielikult eemaldada. Vajadusel kasutada lakieemaldusvahendit OPS Pro.  

Lakkimine

Enne kasutamist lakki hoolikalt segada vältides laki vahtu ajamist ja mullide teket. Soovitav on lakki segada aeg- ajalt töö käigus, et tagada toonimispastade ühtlane jagunemine. Kogu pinna katmiseks vajaminev toonitud lakk on soovitav segada ühes pakendis. Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 20%. Kanda pinnale pintsli võirulliiga temperatuuril +10 ...27'С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud tempera-tuuril võib kaasa tuua defektid töödeldud pinnal. Lakki on soovitav pinnale kanda 2...3 kihti piki puidukiudu katkematu kihina servast servani. Enne järgmise kihi pealekandmist on soovitav lakitud pinda kergelt lihvida ja lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Kasutades toonitud lakki on soovitav teha proovilakkimine, et olla kindle tooni sobivuses. Toonitud laki lõplik toon sõltub puidu liigist, valitud värvitoonist ja lakikihtide arvust. Viimane kihit lakkida toonimata lakiga.

Hooldamine

Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 3 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju. Kate on vastupidav pesuainete vesilahuse, rasvade ja õlide, nõrkade lahustite (bensii, lakibensiin) suhtes. Kohvi, tee, mahla ja teiste värvivate vedelikke plekid eemaldada koheselt.

Töövahendid

Pintsel, lakirull.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale lakkimist.

Värv

Valge, kuivanuna läbipaistev

Toonitav

Eskarocolor süsteemis

Kulu

8-10 m2/L

Kuivamisaeg

Tolmukuiv - 0,5 tundi, ülelakkimiseks -2...3 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3 nädala pärast. Selle ajani vältida lakitud pinna koormamist, pesemist ja kuumade esemete asetamist pinnale.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008.  Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältuda põhjendamatut riski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Lakiga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12 (Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

Pakendid

0,45L - 0,9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1.03 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted