Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Parketilakk SE 60

Poolläikiv lakk puit- ja betoonpõrandatele

Uretaanalküüdlakk

Poolläikiv

Kulumiskindel


Lae alla tehniline leht
Parketilakk SE 60
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

 Omadused

Kulumiskindel uretaanalküüdlakk siseruumide põrandatele. 
 • Kergesti pinnale kantav, hästi tasanduv
 • Moodustab poolläikiva kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
 • Lakitud pind on vastupidav pesemisele ja puhastusvahenditega puhastamisele
 • Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis <500 g/L.

Läikeaste:

 • poolläikiv(~60) vastavalt ISO 2813.

Kasutusala

Puitpindade (põrandad, trepid, liistud, mööblidetailid jm) lakkimiseks nende niiskus- ja kulumiskindluse suurendamiseks ja dekoratiivse katte andmiseks. Sisetöödeks. Sobib ka betoonpõrandate viimistlemiseks (lakkimiseks, tolmu sidumiseks).

Värvitavad pinnad 

Uued või varem lakitud puitpõrandad, parkettpõrandad. Lakki võib kasutada betoonpõrandate viimistlemiseks. Lakk ei sobi leiliruumide põrandatele.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Varem lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 18%. Soovitav on lakkida toatemperatuuril (laki-, pinna- ja õhutemperatuur peab olema vahemikus +10..25°C) ja suhteline õhuniiskus vahemikus 40...75%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Uued tihedad puitpinnad (tamm, pöök jt.) puhastada lakibensiiniga White Spirit. Karedad puitpinnad niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. Varem lakitud pinna puhul kontrollida vana laki ja uue pealekantava laki omavahelist sobivust väikesel pinnal. Varem lakitud pind hoolikalt puhastada vanast kooruvast lakist, lihvida ja tolm hoolikalt eemaldada. Masinaga lihvides kasutada esmaseks lihvimiseks jämedat liivapaberit ja tugevat survet, järgnev lihvimine teha peene liivapaberiga ja madala survega. Lihvimist teostada piki puidukiudu või alustades akna alt. Lihvimistolm väga hoolikalt eemaldada nii põrandalt, liistudelt, kui ka aknalaudadelt, radiaatoritelt jm. Seejärel põrand puhastada niiske lapiga ja lasta kuivada. Varem lakitud pind ei vaja kruntimist. Puhtad puitpinnad kruntida laki ja White Spiriti seguga, vahekorras 1:5. Uus betoonpind peab enne lakkimist olema kuivanud vähemalt 1 kuu (betoonpõranda niiskus peab olema all 4%).  Pehme betoonikiht („tsemendipiim“) eemaldada lihvimise teel, lihvimistolm hoolikalt kõrvaldada. Praod ja ebatasasused täita betoonpinna kõvadusega ühilduva kiti või pahtliga. Läikiv monoliitbetoonpõrand on soovitav karestada. Varem värvitud või lakitud betoonpõrandalt eemaldada lahtine, kooruv värvikiht, rasv, tolm ja muu mustus. Betoonpinnad kruntida laki ja White Spiriti seguga vahekorras 1:3.

Lakkimine

Lakki enne kasutamist hoolikalt ja ettevaatlikult (et vältida mullide tekkimist) segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal läikelisandi ühtlaseks jagunemiseks. Kanda pinnale pintsli, rulli või lakilabidaga. Betoonpinnal tolmu sidumiseks kanda pinnale 1 kiht laki ja white spiriti segu vahekorras 1:1. Puitpinnad on soovitav lakkida 2-3 kihis, piki puidukiudu, katkematu kihina servast servani. Põranda lakkimist on soovitav alustada valguse langemise suunas ja lakkida terve põrand korraga. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelnev lakikiht olema täielikult kuivanud. Soovitav on esimene lakikiht peene liivapaberiga kergelt lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Eelnevalt lihvitud pinna korduslakkimine on soovitav läbi viia ööpäeva möödudes. Tooni kontrollimiseks on soovitav teha proovilakkimine väikesel pinnal (mõnede eksootiliste puiduliikide puhul võib lakk puidu värvust oluliselt muuta). Soovi korral anda puitpinnale värvitoon kasutades esimese kihina värvilist vahendit Balance. Kindlasti on vajalik pinna järgnev üle lakkimine Parketilakiga. Suure käidavusega ruumidesse valida puitpõranda materjaliks tugev puit, pehmed puiduliigid (kuusk, mänd jt) deformeeruvad isegi pärast lakkimist.  Betoonpõrandate lakkimisel kasutada esimeseks kruntivaks kihiks White Spiritiga lahustatud lakki. Seejärel lasta lakikihil kuivada vähemalt 24 tundi ja kanda pinnale uus lakikihit. Soovitav on lakkida 2-3 kihis. Tähelepanu! Lakkimine võib veidi muuta pinna esialgset värvust. Lakkimise ajal tagada ühtlane õhuniiskus ja temperatuur ning hea ventilatsioon, kuid vältida tuuletõmbust. Kuivas, kuumas ruumis vähendada ventilatsiooni et kõrvaldada risk laki liiga kiire kuivamise tõttu ülekattejälgede või ebakvaliteetse lakikile tekkeks.

Hooldamine

Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6-8) pesemisvahendeid ja pehmet lappi või käsna. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Pintsel, lakirull, lakilabidas. Kasutada kvaliteetseid töövahendeid. Lakirull, isegi uus, tuleb enne kasutamist puhastada lahtistest rullikarvadest (N: kleeplindi abil). Töövahendid peavad olema puhtad, kuivad ja neil ei tohi olla lahtiseid osi (pintsli- või rullikarvu). 

Töövahendite puhastamine

Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale lakkimist.

Värv

Värvitu

Kulu

8-12 m2/L.

Kuivamisaeg

Tolmukuiv -2 tundi, ülelakkimiseks -24 tundi temperatuuril 23ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Raskemate esemete ja vaiba asetamiseks pinnale - 1 nädal. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.  

Ohutusnõuded

Hoiatus.   Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab koobalt-bis(2-etüülheksanoaat), süsivesinikud, C9-C11,nalkaanid,isoalkaanid,tsüklilised,˂2%aromaatsed. Kandakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitserõivastust/hingamiskaitse/Kaitsev jalatsid. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.  UFI: CA20-V0NE-E00F-P8A8. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

1 L- 2,5L - 10L

Säilivusaeg

5 aastat

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,9 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril kuni +30°C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted