Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Sympatia

Pikendatud kuivamisajaga täismatt laevärv

 • Pikendatud kuivamisajaga
 • Hea kattevõimega
 • Vesialuseline

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Täismatt valge vesialuseline laevärv.  

 • Hea kattevõimega.
 • Kergesti pinnale kantav.
 • Kuivades moodustab ühtlase, sileda, täismati pinnakatte.
 • Pikendatud kuivamisaeg võimaldab värvitavat pinda pikemat aega töödelda, mis tagab „triipideta“ ilma rullijälgedeta pinna.
 • Sobib hästi suurte laepindade värvimiseks rulliga.
 • Saab värvida kuivades ruumides ja kõrge õhutemperatuuriga.
 • Ei takista pinna loomulikku hingamist.
 • Ei sisalda orgaanilisi lahusteid.
 • Peaaegu lõhnatu
 • Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele.
 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik a) 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

Läikeaste:

 • Täismatt (u. 2) vastavavalt EN 13 300
 • grupp 6 vastavalt  RYL 2012
Kulumiskindlus:
 • 311 maalritoodete rühm vastavalt  RYL  2012

Siseruumide koormusklass:

 • RL 01 Väikesed koormused ja madalad nõuded kuivades siseruumides vastavalt RYL 2012

Kasutusala

Lagede värvimiseks  kuivades ruumides (elutoad, bürood, klassid jt. ühiskondlikud ruumid). Kasutatakse nii esmakordsel värvimisel kui ka remonttöödel. Sobib suure pindalaga lagede värvimiseks ja ebasoodsates oludes (kõrge õhutemperatuur, madal õhuniiskus) värvimiseks sisetöödel.

Värvitavad pinnad 

Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, kipsplaat-, pahteldatud või krohvitud pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid
 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • Märk “Eesti Allergialiit tunnustab”omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust . Vana kriidipind eemaldada täielikult. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop. Järgida toote kasutusjuhendit.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1…2 kihti värvirulli (keskmise niidipikkusega rull), pihusti (düüs 0,017-0,021”) või pintsliga temperatuuril +10...25 °C ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 6% värvi mahust. Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”, värvida kateksetusteta nurgast nurgani.

Töövahendid

Värvirull (niidi pikkusega10-14mm), pintsel, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,017 – 0,021 tolli).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Kulu

8-12 m2/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 1-2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.  Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Pihustades kanda tööriideid, kaitseprille ja respiraatorit ning töötada hästi ventileeritud ruumis. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,95L - 2,85L - 4,75L - 9,5L - 19L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,4 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted