Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Biotol E

Kontsentreeritud vahend hallituse eemaldamiseks

 • Kontsentraat 1:10
 • Hallituse, sammalde, samblike ja vetikate tõrjeks
 • Tööstusruumide desinfitseerimiseks
 • Sise- ja välistöödeks

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kontsentreeritud vahend mikrofloora vastaseks profülaktikaks ja hävitamiseks.

 • Kasutada lahjendatuna veega 1 osa vahendit 10 osa vett.
 • Hävitab soovimatu mikrofloora: hallituse, sambla, samblikud, vetikad ja bakterid. Hoiab ära nende taastekke.
 • Sobib tootmis- ja üldkasutatavate ruumide desinfitseerimiseks.
 • Ei muuda töödeldud pinna värvust.
 • Ei sisalda formaldehüüdi, kloori, elavhõbeda ühendeid ega muid raskemetalle.
 • Ei takista pinna loomulikku hingamist

Kasutusala

Kasutatakse halva ventilatsiooniga, kõrgendatud niiskusega või bioloogilse saaste ohuga siseruumides: vannitoad, köögid, pesumajad, ujulad, samuti välisseinad, soklid, karniisid, rõdud, eterniit-, kivi- ja muud katused, aknaraamid, kõnniteepiirded- ja plaadid, mälestusmärgid jt. mikroflooraga nakatunud pindade töötlemiseks nende hooldamisel ja restaureerimisel. Vahendit võib kasutada tootmis- ja üldkasutatavate ruumide desinfitseerimiseks. Sise- ja välistöödeks.

Töödeldavad pinnad 

Kivi-, betoon-, krohv- telliskivi- ja puitpinnad, samuti värvitud pinnad, keraamiliste plaatidega kaetud pinnad jm. pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Tihedalt mikroflooraga kaetud pinnad, kuhu on raskendatud desinfitseeriva vahendi imbumine, tuleb ettevaatlikult puhastada enne vahendi kasutamist kaabitsa või harjaga ning jälgida, et nakatunud pindadelt ei leviks nakkus kõrval olevatele puhastele pindadele. Kui läheduses kasvavad taimed siis on soovitatav need katta kilega.

Pinnale kandmine

Kontsentraat lahjendada veega 1:10. Lahust kanda pinnale küllastumiseni. Töövahenditena kasutada pehmet pintslit või käsna, suurte pindade puhul pihustit. Lahust kanda pinnale mitu korda („märjalt märjale” meetodil) kiht kihi järel. Vertikaalpindadel on vahendit soovitav tilkumise vältimiseks kanda alt üles.

Vältida vahendi sattumist läheduses olevatele esemetele. Tugevalt mikroflooraga kaetud pindu töödelda uuesti 10...15min. pärast. Puhastatud pinnad loputada puhta veega ning lasta kuivada. Enne värvimist või krohvimist peab töödeldud pind kuivama normaalsetel tingimustel mitte vähem kui üks ööpäev.

Enne lakkimist või värvimist peab töödeldud puitpinnal laskma kuivada kuni nõutava puidu niiskustaseme saavutamiseni.

Töövahendid

Pehme pintsel või käsn, suurte pindade puhul pihusti.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga. 

Värv

Värvitu

Kulu

0,5L pakendist piisab 20-40m2 töötlemiseks lahjendades vahendit veega 1:10

Kuivamisaeg

Pinna edasiseks töötluseks peab töödeldud pind olema täiesti kuivanud, vähemalt 24 tundi.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Väga mürgine veeorganismidele. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Sisaldab: 2,2’-oksübisetanool; kvaternaarsete bensüül-C 12-16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid; 2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi (Kvaternaarsete bensüül-C 12-16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid 27 g/kg; 2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon 3 g/kg). Registreerimistunnistus nr 0725/10. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. UFI: DY00-S0M2-H00H-3T07. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted