Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Biotol Spray

Hallituse eemaldamise vahend

 

Kasutusvalmis

Sise- ja välistöödeks

Lae alla tehniline leht
Biotol Spray
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vahend mikrofloora vastaseks profülaktikaks ja hävitamiseks.

 • Kasutamiseks valmis.
 • Mugav peale kanda tänu spreisüsteemile.
 • Hävitab soovimatu mikrofloora: hallituse, sambla, samblikud, vetikad ja bakterid. Hoiab ära nende korduva tekkimise.
 • Ei muuda töödeldud pinna värvust.
 • Ei sisalda formaldehüüdi, kloori, elavhõbeda ühendeid ega muid raskemetalle.
 • Ei takista pindade loomulikku hingamist

Kasutusala

Kasutatakse suure õhuniiskusega ruumides: vannitoad, köögid, pesumajad, ujulad, samuti fassaadide, soklite, karniiside, rõdude, eterniit-, kivi- ja muude katuste, aknaraamide, arhitektuuri- ja mälestusmärkide, kõnniteepiirete- ja plaatide, hauakivide- ja plaatide jt. mikroflooraga nakatunud pindade töötlemiseks nende hooldamisel ja restaureerimisel. Sise- ja välistöödeks.

Töödeldavad pinnad 

Kivi-, betoon-, krohv- telliskivi- ja puitpinnad, samuti  värvitud pinnad, keraamiliste plaatidega kaetud pinnad jm. pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Tihedalt mikroflooraga kaetud pinnad, kuhu on raskendatud desinfitseeriva vahendi imbumine, tuleb ettevaatlikult puhastada enne vahendi kasutamist kaabitsa või harjaga ning jälgida, et nakatunud pindadelt ei leviks nakkus kõrval olevatele puhastele pindadele. Kui läheduses kasvavad taimed siis on soovitatav need katta kilega. 

Pinnale kandmine

Pihustada ohtralt mikroorganismidest nakatunud pinnale. Vältida vahendi sattumist kõrval olevatele esemetele. 1-2 päeva pärast (kui nakatunud pinnad on oma värvust muutnud) hoolikalt puhastada pind kaabitsa, tugeva harja või käsna abil. Korduva saaste tekkimise profülaktikaks pihustada vahendit uuesti pinnale ja protseduuri korrata. Pärast vahendiga töötlemist ja puhastamist loputada pinda puhta veega ning lasta kuivada. Enne värvimist või krohvimist peab töödeldud pind kuivama normaalsetel tingimustel mitte vähem kui üks ööpäev.

Enne lakkimist või värvimist peab töödeldud puitpinnal laskma kuivada kuni nõutava puidu niiskustaseme saavutamiseni.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Värvitu

Kulu

0,5L pakendist piisab 2-4m2 töötlemiseks.

Kuivamisaeg

Pinna edasiseks töötluseks peab töödeldud pind olema täiesti kuivanud (vähemalt 24 tundi normaaltingimustes).

Ohutusnõuded

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi (Kvaternaarsete bensüül-C 12-16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid 2,7 g/kg; 2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon 0,3 g/kg). Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Registreerimistunnistus nr 0725/10. Sisaldab 2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, kvaternaarsete bensüül-C 12-16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L

Säilivusaeg

1 aasta

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted