Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Objekt

Isoleervärv

 • Täismatt 
 • Isoleerib mustuse 
 • Hea nakkevõimega 
 • Tugevdatud sünteetilise vaiguga

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Valge vesialuseline akrülaatvärv tugevalt määrdunud lagede ja seinte värvimiseks.
 • Hea kattevõimega.
 • Hea nake erinevate pindadega, sealhulgas alküüd- ja õlivärviga eelnevalt värvitud pindadega
 • Tugevdatud sünteetilise vaiguga
 • Isoleerib hästi nikotiini-, tahma-, nõe- ja veelekete jäljed jm. mustuse
 • Kiirelt ja efektiivselt katab määrdunud pinnad
 • Moodustab valge, täismati pinnakatte
 • Kaitseb pinda kolletumise eest
 • Toonitav süsteemis Eskarocolor
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.
Läikeaste:
 • Täismatt (u. 2) vastavavalt EN 13300.
Kulumiskindlus:
3. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kasutusala

Isoleervärv tugevalt määrdunud lagede ja seinte värvimiseks sisetöödel (esikud, koridorid, köögid, elutoad, bürood, klassid, hotellid jt. ühiskondlikud ruumid). Sobib kasutamiseks kruntvärvina vesialuseliste pinnnakattevärvide alla. Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud pinnad: betoon-, kergbetoon-, kipsplaat-, krohvitud- või pahteldatud pinnad. Sisetöödeks.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised uhendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast, kooruvast materjalist, mustusest ja tolmust. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad  puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1-2 kihti pintsli või rulliga temperatuuril +10 ... 25° ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”, värvida katekestusteta nurgast nurgani.

Hooldamine

Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pinna puhastamiseks kasutada niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnasid või harju. Värvitud pind ei talu sagedast tugevat pesemist. Ei sobi kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, värvirull.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А).

Kulu

6-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks 1-1,5 tundi, täielik kuivamine 2 tundi  temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. 

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,4 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5....30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted