Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Fine Filler

Peenterapahtel kuivade ruumide seintele ja lagedele

 • Kergelt pinnale kantav
 • Suurepäraselt lihvitav
 • Kihi paksus kuni 4 mm

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis valge peenterapahtel kuivade siseruumide seinte ja lagede viimistlemiseks.

 • Mugavalt pinnale kantav
 • Hea nake aluspinnaga
 • Heade täiteomadustega
 • Suurepäraselt lihvitav, moodustab sileda pinna
 • Kiiresti kuivav
 • Minimaalne mahu kahanemine
 • Sobib kohtparanduseks, lauspahtelduseks ja lõppviimistluseks vuukide täitmiseks ja nurkade kinnitamiseks
Maksimaalne kihipaksus:
 • 4mm
Osakeste maksimaalne suurus:
 • 0,15mm

Kasutusala

Koht- ja lauspahteldus kuivade siseruumide seina ja laepindadel. Sobib väikeste pragude, mõrade, ebatasasuste, vuukide, kruvipeade jm pisikonaruste täitmiseks ja nurkade kinnitamiseks. Ei sobi märgadesse ruumidesse.

Pahteldatavad pinnad

Betoon-, kips-, kipsplaat-,  krohv jt. mineraalsed lae- ja seinapinnad.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Näiteid
Huvitavat lugemist
Kaitse hallituse eest.

Pinna ettevalmistus

Pahteldatav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Kuni 10mm lohkude täitmiseks võib esmalt kasutada täitepahtlit Face Filler, lõplik silumine teha Fine Filler`ga. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni. Vuugid ja nurgad tugevdada eelnevalt paber- või klaaskiudriidest lindiga. Poorsed, imavad pinnad kruntida vahendiga Aquastop või Tiefgrund (järgida toote kasutusjuhendit).

Pahteldamine

Pahtel kanda pinnale pahtlilabidatega või pahtlipritsiga..Teine kiht pahtlit kanda pinnale pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Kuivanud pind lihvida peene liivapaberiga (nr.150...180) siledaks kohe peale kuivamist. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Pahteldamiseks sobib õhu- ja pinnatemperatuur +10 ... 28 °С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pahteldamise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

Töövahendid

Pahtlilabidas, pahtliprits (düüs 0,27...0,31 tolli)

Töövahendite puhastamine

Töövahenditelt eemalada kuivanud pahtel ja pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale pahteldamist.

Värv

Valge

Kulu

1 m2/L lauspahtelduse 1mm kihis. Kulu sõltub pahteldusviisit ja aluspinnast.

Kuivamisaeg

1mm kihi kuivamisaeg 2...4 tundi temperatuuril +20 °C ning suhtelise õhuniiskusel 80%. Madalama temperatuuri, suurema õhuniiskuse ja paksema pahtlikihi korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (Jäätmekood 08 01 12 , orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. (Jäätmekäitluskood 15 01). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,6L-2,5L-10L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,6 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5....30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted