Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Tiefgrund

Süvaimmutuskrunt

 

 • Kasutusvalmis
 • Seob nõrgad pinnad (lubi, kriit jt.)
 • Sise- ja välistööde

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv kasutusvalmis süvaimmutuskrunt poorsetele mineraalpindadele

 • Kasutava sise- ja välistöödel
 • Imbub sügavale aluspinda
 • Sobib nõrkade pinda (lubi, kriit jm) tugevdamiseks
 • Ühtlustab pinna imavust
 • Tagab suurepärase nakkuvuse järgnevatele katetele
 • Kasutada enne värvimist, tapeetimist, plaatimist, krohvimist
 • Lahjendades veega (1:1) sobib kasutamiseks tolmutõkkena
 • Vähendab värvikulu
 • Peaagu lõhnatu.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

 

Kasutusala

Poorsete mineraalpindade kruntimiseks enne  värvimist, tapeetimist, plaatimist, krohvimist.   Sise- ja välistöödeks.

Töödeldavad pinnad 

Mineraalpinnad, lubi, kriit, krohv, pahtel, betoon, gaasbetoon, kivi,  tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast  jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada. Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

Töötlemine

Vahendit enne kasutamist segada. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +5°С ja üle +30°С. Kanda pinnale pintsli, pihusti või rulliga. Väga imavad pinnad tuleb töödelda „märg märjale“ meetodil kuni küllastumiseni. Tihedate pindade töötlemisel võib krunti lahjendada veega kuni 25%. Peale kuivamist ei tohi krunt moodustada pinnale läikivat kilet. Kruntimise tõhusus sõltub krunditava kriidi-, lubja- vm. kihi paksusest ja sellest kui imav on krunditava pinna aluspind. Krunditud pind peab enne edasist töötlemist olema täiellikult kuivanud. Minimaalne kuivamisaeg 12 tundi.

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev

Kulu

6-10 m²/L sõltuvalt töödeldava pinna poorsusest

Kuivamisaeg

Minimaalselt 12 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Kokkupuutel nahaga on soovitatud puhastada kahjustatud ala põhjalikult vee ja neutraalse seebiga.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale(jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01).  Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

1L - 3L - 5L - 10L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted