Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Estella

Täismatt ühe kihi seinavärv

 • Suurepärase kattevõimega – katab esimese kihiga 
 • Sisaldab armeerkiude, täidab mikropraod 
 • Moodustab täismati lumivalge pinnakatte 
 • Sobib ideaalselt kiireteks renoveerimistöödeks 
 • EÜ ökomärgis

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

 • Ühe kihiga kattev vesialuseline akrüülvärv kuivade siseruumide seinte ja lagede värvimiseks.

 • Valge täismatt sisetöödevärv.

 • Väga tõhus siseruumides kasutamisel: väiksem ohtlike ainete sisaldus, väiksem lenduvate orgaanilise ühendite sisaldus, EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <10 g/L.

 • EÜ ökomärgise (EU Ecolabel) number: EE/044/001. Ökomärgis kinnitab, et antud toode on kõige keskkonnasõbralikumate omadustega ja ohtlike ainete minimeeritud sisaldusega. Lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.

 • Keskkonnasäästlik: vähendatud titaandioksiidi sisaldus -30% (titaandioksiidi tootmisel tekib väga palju heitmeid).

 • Ökonoomne. Katab enamiku pindu juba esimese kihiga.

 • Mugavalt pinnale kantav: kergelt rullitav, ei pritsi ega voola.

 • Peaaegu lõhnatu, mis võimaldab värvimistöid teha asutustes, kus on pidevalt palju elanikke või külastajaid  (N: hotellid, ühiselamud, vanadekodud, haiglad, ostukeskused, lasteasutused, bürood jne).

 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid

 • Kandes pinnale paksus kihis täidab mikropraod ja ei mõrane tänu värvi koostisse kuuluvatele spetsiaalsetele armeerkiududele.

 • Täielikult kuivanud värvkate on vastupidav pesemisele.

 • Toonitav.

Läikeaste:

 • täismatt vastavavalt EN 13300.
 • grupp 6 vastavalt RYL 2012.

 Kulumiskindlus:

 • 2. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
 • 313 maalritoodete rühm vastavalt RYL 2012.

Kattevõime:

 • 1 klass vastavavalt EN 13300.

Siseruumide koormusklass:

 • RL 03 Suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides vastavalt RYL 2012.

Kasutusala

Seinad ja laed elu- ja ühiskondlikes ruumides. Nt: lastetoad, magamistoad, elutoad, koridorid, kontorid, bürood, kabinetid, salongid, saalid, hotellid, raamatukogud, ühiselamud, vanadekodud, haiglad, ostukeskused, koolid, lasteaiad jm. siseruumid. Sobib ideaalselt suurte pindade värvimiseks. Sisetöödeks. Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoon-, kipsplaat-, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, tellis-, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeediga kaetud pinnad või teised ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad siseruumides.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimisstandard.

 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil.

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

 • EU Ecolabel (Euroopa Liidu ökomärgis)  – kinnitab toote vastavust Euroopa Komisjoni kehtestatud ökoloogilistele kriteeriumitele. Teavitab ostjat sellest, et värv on võrreldes teiste värvidega tervisele ja keskkonnale ohutum. Kogu ökomärgisega toote elutsükkel on hooliva suhtumise protsess – hoolivus nii keskkonna kui ka oma elupaiga suhtes ‒, alates tooraine tootmisest, värvi tootmis- ja müügiprotsessist ning lõpetades jääkide käitlemisega. Lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.

Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Varem värvimata pind: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pind pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toodete kasutusjuhendeid. 

Varem värvitud pind: Värvitud pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Tugevalt määrdunud või tahma-, vee-, nikotiini-, rasvaplekkidega pinnad puhastada vahendiga EasyClean ning lasta kuivada. Peale seda kruntida isoleervärviga Objekt. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgidatoodete kasutusjuhendeid.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värv on soovitav segada ühes pakendis. Värvida rulli või pihustiga temperatuuril +10 ... 25 °Сja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Kuivamata hermeetikut mitte üle värvida! Kontrastsete aluspindade puhul võib osutuda vajalikuks kanda pinnale teine kiht. Pihustiga töötamisel võib värvile lisada vett kuni 5% värvi mahust. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle +25 °C). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Töötamisel ebasoodsates tingimustes (tuuletõmbus, kütteseadme kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) soovitame värvile lisada kuivamisaja pikendajat TIME+ (kuni 3% värvi mahust).

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 3…4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja neutraalseid või nõrgaltleeliselisi puhastusvahendeid (ph kuni 9) ja pehmeid mikrofiibrist puhastus- japesulappe.  Pärastpesemistpindloputadapuhtaveegajakuivatada. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Värvirull, pintsel, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,017 – 0,021 tolli).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A-baas).

Kulu

Imavatel pindadel 8...10m²/L, mitteimavatel pindadel 11...14m²/L. Minimeerige värvi raiskamist, arvutades vajaliku värvikoguse eelnevalt välja kasutades värvi kulu kalkulaatorit http://eskaro.ee/products/calc/

1 m² pinna katmiseks on vaja  umbes 100…150 ml värvi, sõltuvalt aluspinnast.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks: 1…1,5 tundi, kuiv 12 tundi temperatuuril +20 ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2- bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3- oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida
sattumist keskkonda. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Pihustades kanda tööriideid, kaitseprille ja respiraatorit ning töötada hästi ventileeritud ruumis. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks
kasutada vett.


Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,46 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted