Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Akzent Sky

Suurepärase kattevõimega laevärv

 • Suurepärase kattevõimega – katab esimese kihiga 
 • Vähese kuluga 
 • Sisaldab armeerkiude 
 • EÜ ökomärgis

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Täismatt vesialuseline lateksvärv lagede värvimiseks ja seinte kruntimiseks

 • Valge täismatt sisetöödevärv

 • Väga tõhus siseruumides kasutamisel: väiksem ohtlike ainete sisaldus, väiksem lenduvate orgaanilise ühendite sisaldus, EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <10 g/L

 • EÜ ökomärgise (EU Ecolabel) number: EE/044/001. Ökomärgis kinnitab, et antud toode on kõige keskkonnasõbralikumate omadustega ja ohtlike ainete minimeeritud sisaldusega. Lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

 • Suurepärase kattevõimega. Ökonoomne

 • Mugav pinnale kanda – ei pritsi, ei tilgu

 • Peaaegu lõhnatu

 • Kuivades moodustab ühtlase, sileda, täismati pinnakatte

 • Kandes pinnale paksus kihis täidab mikropraod ja ei mõrane tänu värvi koostisse kuuluvatele spetsiaalsetele armeerkiududele.

 • Ei takista pinna loomulikku hingamist

 • Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele

 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid

Läikeaste: 

 • Täismatt vastavavalt EN 13300
 • grupp 6 vastavalt  RYL 2012

Kulumiskindlus:

 • 214, 312 maalritoodete rühm vastavalt RYL 2012

Siseruumide koormusklass:
 • RL 02 Tavakoormused ja -nõuded kuivades siseruumides vastavalt RYL 2012

Kasutusala

Lagede värvimiseks kuivades ruumides (elutoad, bürood, klassid jt. ühiskondlikud ruumid). Sobib seinte kruntimiseks enne vesialuseliste mattide ja poolmattide seinavärvidega (N: Akzent, Mattilda, Akrit jt.) katmist. Sisetöödeks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, kipsplaat-, pahteldatud, krohvitud ja rullmaterjalidega kaetud pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard
 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • Märk “Eesti Allergialiit tunnustab” omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi
 • EU Ecolabel (Euroopa Liidu ökomärgis) – kinnitab toote vastavust Euroopa Komisjoni kehtestatud ökoloogilistele kriteeriumitele. Teavitab ostjat sellest, et värv on võrreldes teiste värvidega tervisele ja keskkonnale ohutum. Kogu ökomärgisega toote elutsükkel on hooliva suhtumise protsess – hoolivus nii keskkonna kui ka oma elupaiga suhtes ‒, alates tooraine tootmisest, värvi tootmis- ja müügiprotsessist ning lõpetades jääkide käitlemisega. Lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vana kriidipind eemaldada täielikult. Varem õli- või alküüdvärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray ja krunti Aguastop Bio. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toodete kasutusjuhendeid.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvile pole vaja lisada vett. Värvida rulli, pintsli või pihustiga temperatuuril +10...+25 ºСja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%.. Kontrastsete aluspindade puhul võib osutuda vajalikuks kanda pinnale teine kiht.  Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni % värvi mahust. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25 ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Töötamisel ebasoodsates tingimustes (tuuletõmbus, kütteseadme kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) soovitame värvile lisada kuivamisaja pikendajat Time+.

Hooldamine

Pinda võib puhastada pärast 3…4 nädala möödumist värvimisest. Seejärel võib pinna pesemiseks kasutada pehmeid mikrofiibrist puhastus- ja pesulappe, puhast vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (ph kuni 9). Puhastamiseks mitte kasutada lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid käsnu või harju. Pärast pesemist pind loputada puhta veega ja kuivatada.

Töövahendid

Värvirull (niidi pikkusega10-14mm), värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,021 – 0,027 tolli).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.


Värv

Valge

Kulu

Imavatel pindadel 8...10m²/L, mitteimavatel pindadel 11...14m²/L. Minimeerige värvi raiskamist, arvutades vajaliku värvikoguse eelnevalt välja kasutades värvi kulu kalkulaatorit http://eskaro.ee/products/calc/.
1 m² pinna katmiseks on vaja umbes 100…150 ml värvi, sõltuvalt aluspinnast.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 2…2,5 tundi, kuiv 12 tundi temperatuuril +20 ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Pihustades kanda tööriideid, kaitseprille ja respiraatorit ning töötada hästi ventileeritud ruumis. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.eePakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,5 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada.
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts
Kirjuta meile
Seotud tooted