Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Veranda Matt

Matt värv puitfassaadidele

 • Kaitseb niiskuse ja ilmastikumõjude eest
 • Matt
 • Kiiresti kuivav
 • Toonitav


Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Matt vesialuseline akrüültvärv puitpindade värvimiseks välistöödel.

 • Ilmastikukindel
 • Kiiresti kuivav
 • Peaaegu lõhnatu
 • Moodustab vastupidava elastse mati pinnakatte.
 • Talub hästi ilmastiku tingimusi ja säilitab pikaajaliselt 12 aastat kaitsvad ja dekoratviised omadused, kui järgida soovitusi pinna ettevalmistuse, värvimis- ja kasutusnõuete osas.
 • Kaitseb pinda lõhenemise, ebasoodsate ilmastikutingimuste, muutuva õhutemperatuuri ja niiskuse eest
 • Toonitav
EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L.

Läikeaste:

 • Matt (u. 6)

Kasutusala

Puitpindade värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad, piirdeaiad jm). 

Värvitavad pinnad

Puitseinad, voodrilauad, piirdeaiad, jm. puitpinnad välistöödel. Ei sobi horisontaal- ega õlitatud pindade värvimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine

Pinna ettevalmistus

Värvimata pinnad. Puhastada tolmust, roostest jm. mustusest. Hallitusega kaetud kohad puhastada vahendiga Biotol E või Biotol Spray. Kogu värvitav pind immutada süvaimmutuskrundiga Biostop või Biostop Aqua V, soovitavalt ehitustööde algfaasis. Oksakohad puhastada vaigust. Metalldetailid töödelda korrosioonivastase krundiga. Siledad hööveldatud pinnad kruntida värviga Veranda Primer Aqua, mis on lahjendatud veega kuni 25%.

Varem värvitud pinnad. Eemaldada kooruv värv, tolm, rooste jm. mustus. Määrdunud pinnad puhastada vahendiga EasyClean. Hallitusega kaetud kohad puhastada vahendiga Biotol E, Biotol Spray või WoodClean. Puhta puiduni puhastatud pind immutada Biostop või Biostop Aqua V ja kruntida lahjendatud värviga Veranda Primer Aqua. Kruntvärv parandab nakkevõimet ja vähendab vaigu läbiimbumise ohtu.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada ja vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Toonitud värv segada ühes pakendis toonierinevuste vältimiseks. Värvida 1...2 kihis pintsli, rulli või pihustiga. Rulliga värvides soovitame värvipind üle pintseldada. Eriti hoolikalt värvida laudade otsapinnad.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Kui värskelt värvitud pind vajab puhastamist, siis soovitame seda teha kuu aega pärast värvimist, kui pinnad on saavutanud kulumiskindluse. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, pintsel+rull, pihusti

Töövahendite puhastamine

Vesi

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR). 

Kulu

Saetud laual 4...6m2/L, hööveldatud laual 8...10 m2/L.

Kuivamisaeg

Teise kihi värvimiseks: 2-3 h. Kuiv: 6h temperatuuril 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 80%.

Ohutusnõuded

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H- isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

0,95L - 2,85L - 9,5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted