Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Veranda Primer Aqua

Vesialuseline kruntvärv puitpindadele

 

Matt

Innovaatiline vesilahustuv alküüdvärv

Hea nake aluspinnaga

Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest

Kuivab kiiresti

Lae alla tehniline leht
Veranda Primer Aqua
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv alküüdvärv puitpindade kruntimiseks ja värvimiseks välistöödel.

 • Kätkeb endas parimaid alküüdi- ja vesialuselise värvi omadusi.
 • Hea nake aluspinnaga.
 • Kiiresti kuivav, 12 tunni möödudes ülevärvitav.
 • Moodustab valge mati pinnakatte.
 • Vähendab kattevärvi kulu ja parandab kattevärvi naket aluspinnaga.
 • Kaitse pinda ebasoodsate ilmastikutingimuste, niiskuse ja hallituse eest.


EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik g 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L.


Läikeaste:  

 • matt (u. 10) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Puitpindade kruntimiseks enne vesidispersioon-, alküüd- ja õlivärvidega värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad jm). Sobib aedade, puukuuride jt. abihoonete värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud puitpinnad. Sobib nii seatud kui hööveldatud puitpindade värvimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada saepurust, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E (järgida toote kasutusjuhendit). Varem värvitud pinnad tuleb puhastada lahtisest, kooruvast värvist (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Vanad mädanenud puitdetailid asendada uutega. Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada puidukonservandiga Biostop Aqua V (järgida toote kasutusjuhendit). Oksakohtad puhastada vaigust. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga. Värvimistöid tuleb ajastada nii, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihma ega, udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.

Värviminepage2image1658976

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitav värvid segada kokku ühte anumasse. Värvida 1 kiht pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga temperatuuril üle +5°С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Vajadusel võib värvi vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt värvida puidu otsapinnad. Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet. Kruntvärvi täieliku kuivamise järel värvida pind kattevärviga Kantri või Veranda 1- 2 kihis. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta jälgides et ei jääks katmata kohti.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti (düüsiava diameeter 0,015...0,018tolli)

Töövahendite puhastamine

Vesi

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А). 

Kulu

Saetud laual 6-8m²/L, hööveldatud laual 8-10 m²/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks - mitte vähem kui 12 tundi, temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE- märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC- pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11).Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,28 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted