Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Veranda Primer Aqua

Vesialuseline kruntvärv puitpindadele

 • Matt 
 • Innovaatiline vesilahustuv alküüdvärv 
 • Hea nake aluspinnaga
 • Kuivab kiiresti
 • 12-24  tunni möödudes ülevärvitav 

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv alküüdvärv puitpindade kruntimiseks välistöödel.

 • Kätkeb endas parimaid alküüdi- ja vesialuselise värvi omadusi.
 • Hea nake aluspinnaga.
 • 12-24  tunni möödudes ülevärvitav.
 • Moodustab valge mati pinnakatte.
 • Vähendab kattevärvi kulu ja parandab kattevärvi naket aluspinnaga.
 • Kaitse pinda ebasoodsate ilmastikutingimuste, niiskuse ja hallituse eest.


EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L.


Läikeaste:  

 • matt (u. 10) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Puitpindade kruntimiseks enne vesidispersioon-, alküüd- ja õlivärvidega värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad jm). 

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud puitpinnad. Sobib nii seatud kui hööveldatud puitpindade värvimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab jääma vahemikku 10-25°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada saepurust, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E (Biotol Spray) (järgida toote kasutusjuhendit). Varem värvitud pinnad tuleb puhastada lahtisest, kooruvast värvist (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Määrdunud pinnad pesta puhastusvahendiga EasyClean (kasutusjuhend tootel). Vanad mädanenud puitdetailid asendada uutega. Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada süvaimmutuskrundiga Biostop või Biostop Aqua V (järgida toote kasutusjuhendit). Oksakohad puhastada vaigust. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb töödelda korrosioonivastase krundiga. Värvimistöid tuleb ajastada nii, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihma ega udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.

Värvimine

Lahjendada veega kuni 25% värvi mahust ja hoolikalt segada. Kanda pinnale 1 kiht pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga (düüs diameetriga 0,013" – 0,017"). Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu.  Eriti hoolikalt kruntida puitdetailide otsad. Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet.  Kruntvärvi täieliku kuivamise järel värvida pind kattevärviga Veranda või Veranda Matt 1 – 2 kihis.  Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitav toonitud värvid kokku segada ühte anumasse. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta jälgides et ei jääks katmata kohti.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödudes värvimisest. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti (düüsiava diameeter 0,013...0,017tolli)

Töövahendite puhastamine

Vesi

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А). 

Kulu

Saetud laual 6-8m²/L, hööveldatud laual 8-10 m²/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks - mitte vähem kui 12-24 tundi, temperatuuril +20 ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.   

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,28 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted