Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Biostop Aqua V

Veebaasil puidukaitsekrunt

 • Uuenduslik toode, mis põhineb veepõhisel alküüdil 

 • Kaitseb biokahjustuste eest 

 • Kiiresti kuivav 

 • Sise- ja välistöödeks

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Veebaasil krunt puitpindade konserveerimiseks enne poolläbipaistvate puidukattevahenditega katmist, puiduvärvidega värvimist või õlitamist.

 • Kaitseb puitu mädanemise ja sinetusseente eest. 

 • Registreerimistunnistus nr.1813/19

 • Sise – ja välispuitpindade kruntimiseks 

 • Kiiresti kuivav

 • Parandab dekoratiivsete puidukaitsevahendite naket aluspinnaga

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.


Puidu kasutustingimused:

 • Use Class 3 vastavalt standardile EN335

Kasutusala

Seinapaneelid, voodrilauad, uksed, aknaraamid, karniisid, aiad, puitlaastplaadid, vineer, spoon jt. puittooted ja -konstruktsioonid. Kasutatakse puitpindade töötlemiseks, mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- ja mereveega.Sise-ja välistöödeks. Ei sobi õlitatud või värnitsaga immutatud pindadele ega omaette pinnakattena.

Värvitavad pinnad

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstrukstioonid. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside standard
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
 • tootes kasutatavate toimeainete piirnormid ja tooteliik on kooskõlas biotsiidiseadusega ja talle on väljastatud Eesti Terviseameti poolt registreerimistunnistus nr.1813/19
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toodete kasutusjuhendit), hallitanud pindade puhul kasutada hallitusvastast vahendit Biotol E või Spray(järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega.

Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, vihma ega udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Kasutamine

Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada! Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale 1-2 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt immutada puidu otsapinnad. Võib kasutada sissekastmismeetodit. Krunt ei tohi jääda iseseisvaks kihiks ja tuleb võimalikult ruttu katta viimistlusmaterjalidega. Krunditud pinda võib värvida veepõhiste puiduvärvidega (näiteks Veranda Primer, Veranda, Veranda Matt, Windora Plus jne), dekoratiivsete lasuuridega (Wood Lasur Aqua) või terrassiõlidega (Terrace Aqua) 24 tundi pärast kruntimist. Kuna Biostop Aqua ei kaitse pinda sademete ja UV-kiirguse eest, soovitame puidu kruntida viimistlusvärviga esimesel võimalusel, jälgides, et krunditud pind oleks täielikult kuivanud.

Töövahendid

Pintsel, sissekatsmismeetod

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada vee ja seebiga

Värv

Kulu

5…8 m²/L hööveldatud laud, 4…5 m²/L saetud laud

Kuivamisaeg

24 tundi temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest

Ohutusnõuded


Hoiatus. Väga mürgineveeorganismidele. pikaajalinetoime. Sisaldab1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi (3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat 5,4 g/kg, tebukonasool 1,5 g/kg, permetriin 0,7 g/kg, N-didetsüül-N dipolüetoksüammooniumboraat/ didetsüülpolüoksetüülammoonium boraat 0,72 g/kg). Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Registreerimistunnistus nr 1813/19. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse


Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb ule anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta uhendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida jahedas, külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted