Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Biostop Aqua V

Veebaasil puidukaitsekrunt


Kaitseb biokahjustuste eest

Kiiresti kuivav

Sise- ja välistöödeks

Lae alla tehniline leht
Biostop Aqua V
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Veebaasil krunt puitpindade konserveerimiseks enne poolläbipaistvate puidukattevahenditega katmist või puiduvärvidega värvimist

 • Sisaldab biotsiide mis imbuvad sügavale puitu ja tagavad kindla kaitse mädanemise, hallituse, sinetuse ja kahjurputukate eest. Registreerimistunnistus nr. 0656/10
 • Sise – ja välispuitpindade kruntimiseks
 • Parandab lõppviimistluskihi naket aluspinnaga
 • Kiiresti kuivav

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.


Puidu kasutustingimused:

 • Use Class 3 vastavalt standardile EN335

Kasutusala

Toode on ettenähtud puitpindade kruntimiseks mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitfassaadide kruntimiseks, samuti varikatuste, sildade, piirete, treppide, puitkonstruktsioonide, aknaraamide, uste, seinapalneelide, voodrilaudada, väravate, aedade, aiamööbli, vineeri ja spooni töötlemiseks enne värvimist, lakkimist, õlitamist või dekoratiivse puidukattevahendiga katmist. Sise – ja välistöödeks. Ei sobi õlitatatud või värnitsaga immutatud pindade töötlemiseks. Ei sobi iseseisvaks pinnakatteks.

Värvitavad pinnad

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstrukstioonid. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside standard
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
 • tootes kasutatavate toimeainete piirnormid ja tooteliik on kooskõlas biotsiidiseadusega ja talle on väljastatud Eesti Terviseameti poolt registreerimistunnistus nr.1813/19
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega.

Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, vihma ega udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Kasutamine

Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada! Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale 1-2 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt immutada puidu otsapinnad. Võib kasutada sissekastmismeetodit. Krunditud pinna võib üle värvida vesidispersioonvärvidega (N: Veranda Primer Aqua, Veranda, Windoora Plus), -puidukattevahenditega ( N: Wood Lasur Aqua) ja -terrassiõlidega (N: Terrace Aqua) mitte varem kui 24 tunni möödudes, ning alküüd- või õlivärvidega (N: Kantri) mitte varem kui 2-3 ööpäeva pärast töötlemist. Kuna krunt ei kaitse pinda sademet ja uv- kiirguse eest, soovitame katva kihi peale kanda võimalikult kiiresti, eelnevalt veendudes, et krunditud pind on täiesti kuiv.

Töövahendid

Pintsel, sissekatsmismeetod

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada vee ja seebiga

Kulu

5-8 m2/L hööveldatud laud; 4-5 m2/L saetud laud

Kuivamisaeg

6...10 tundi temperatuuril +200C  ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest.

Ohutusnõuded


Hoiatus. Vägamürgineveeorganismidele,pikaajalinetoime.Sisaldab1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi (3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat 5,4 g/kg, tebukonasool 1,5 g/kg, permetriin 0,7 g/kg, N-didetsüül-N dipolüetoksüammooniumboraat/ didetsüülpolüoksetüülammoonium boraat 0,72 g/kg). Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Registreerimistunnistus nr 1813/19. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse


Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb ule anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta uhendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

2 aastat.

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida jahedas, külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted