Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Biostop

Puidu süvaimmutuskrunt

 • Imbub sügavale puitu 
 • Kaitseb puidu pinda mädaniku, sinetuse, seente ja putukate eest 
 • Tagab hea nakke kattekihile

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis lahustipõhine puitpindade krunt välistöödeks.

 • Kompleksne pinnakaitse mädaniku, sinetuse, seente ja kahjurputukate eest. 
 • Kaitseb puidu pinda paljude mikroorganismide eest, kaasa arvatud. Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Penicillium funiculosum, Ulocladium consortiale, Chlorelle fusca, Stichococcus bacillaris jt.
 • Sisaldav modifitseeritud alküüdvaiku, mis kindlustab hea nakke krunditud puidu ja järgnevale kattekihile (dekoratiivne puidukattevahend, värv, tõrvaõli vm).
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini.
 • Värvitu

 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 750 g/L.

  Puidu kasutustingimused:
  • Use Class 3 vastavalt standardile EN335

  Kasutusala


  Mõeldud puitpindade ja -fassaadide kruntimiseks, sh kõrge õhuniiskuse, äkiliste temperatuurimuutuste korral, päikesepoolsel küljel, kanalisatsiooni (karniiside) läheduses asuvatel fassaadifragmentidel, samuti terrasside, laudteede, piirete kruntimiseks, puidust trepid, aknaraamid, uksed, väravad, aiad, aiamööbel.

  Võib kasutada niisketes või püsivalt märgades ruumides ehitus- ja karkasspuidu, seinte, põrandaliistude, lagede, vaheseinte, aknaraamide, uste, aknalaudade, mööbli, põrandate, treppide, piirete jms kruntimiseks, samuti puittooted ja konstruktsioonid varikatuse all, kütmata ruumides.

  Toode on ettenähtud puitpindade kruntimiseks mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega.

  Mitte kasutada eraldiseisva pinnakattena, peale kanda kindlasti puitpindade viimistlusmaterjal. Ei soovitata kasutada kuivades siseruumides.

  Sobib puitfassaadide kruntimiseks, samuti terrasside, varikatuste, sildade, piirete, treppide, puitkonstruktsioonide, aknaraamide, uste, väravate, aedade, voodrilaudade jm. töötlemiseks enne värvimist, lakkimist, õlitamist või dekoratiivse puidukattevahendiga katmist. Välistöödeks  

  Töödeldavad pinnad 

  Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstrukstioonid, voodrilauad, piirdeaiad, uksed, aknaraamid, samuti vineer, spoon, puitlaastplaadid. Mitte kasutada biokahjutustega pindadel. 

  Kvaliteedi standardid

  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside satandard
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPSPro).Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray (kasutusjuhend tootel). Pehkinud ja mädanenud puitpinnad asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, vihma ega udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Vahendi kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitsemeetodite kasutamisest.

  Immutamine

  Enne kasutamist hoolikalt segada. Mitte lahjendada! Kanda pinnale 1-2 kihti piki puidukiudu. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Võib kasutada sissekastmismeetodit. Sisse imbumata krunt eemaldada lapiga, mitte lubada „rasvase“ kile teket pinnale, sest see halvendaks naket järgneva kattekihiga. Krunditud pinda võib värvida veepõhiste puiduvärvidega (näiteks Veranda Primer, Veranda, Veranda Matt, Windora Plus jne), dekoratiivsete lasuuridega (Wood Lasur Aqua) või terrassiõlidega (Terrace) 24 tundi pärast kruntimist. Kuna Biostop ei kaitse pinda sademete ja UV-kiirguse eest, soovitame puidu kruntida viimistlusvärviga esimesel võimalusel, jälgides, et krunditud pind oleks täielikult kuivanud.

  Töövahendid

  Pintsel, sissekastmismeetod.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid puhastada White Spiriti või Männitärpentiniga

  Värv

  Värvitu

  Kulu

  8-10 m²/L hööveldatu laud, 4-6 m²/L saetud laud, 30...60L/m³ sissekastmismeetodil (töötlemisaeg 1 tund).

  Kuivamisaeg

  24 tundi temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust ja kihipaksusest.

  Ohutusnõuded

  ETTEVAATUST. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, iso-alkaanid, tsüklilised, < 2 % aromaatsed. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/ pihustatud aine sissehingamist. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI:  ED10-A022-2000-EGWJ  Hoida lastele kättesaamatus kohas.  Ennetava meetmena on soovitav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 0111). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,9L - 2,7L - 9L

  Külmakindlus

  Külmakindel

  Tihedus

  0,8 kg/L

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril ˂30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
  Kirjuta meile
  Seotud tooted