Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Katto Primer

Roostekaitse kruntvärv

 • Efektiivne tsingitud- ja plekkpindadel
 • Vesialuseline
 • Kiiresti kuivav
 • Kaitseb korrosiooni eest

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline roostekaitse pigmentidega kruntvärv tsink- jt. metallpindadele

 • Kergelt pinnale kantav
 • Hea kattevõimega
 • Moodustab ühtlase mati katte
 • Sisaldab korrosioonivastaseid pigmenet ja aineid
 • Kiiresti kuivav
 • Ei sisalda raskemetalle

 EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 140 g/L.


Läikeaste:  

 • Matt

Kasutusala

Uute või varem värvitud teras-, alumiinium-, tsink- jt. metallpindade  kruntimiseks. Välistöödeks.

Värvitavad pinnad

Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid, ventilatsioonitorud, tuletõrjeredelid, lipuvardad jne.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Krunditav pind peab olema kuiv, puhastatud roostest, samblast, õlidest jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pindadelt kooruva värvi ja rooste eemaldamiseks on soovitav kasutada liivapritsi (mitte vähem kui Sa2 vastavalt ISO 8501-1) või puhastada käsitsi terasharja või liivapaberiga. Vana värvi eemaldamiseks võib kasutada värvieemaldusvahendit OPS Pro. Kindlasti tuleb puhastatud pind enne kruntimist pesta vahendiga Katto Cleaner, loputada veega ja lasta kuivada.

Kruntimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli või pihustiga 1 kiht. Pihustiga töötamisel vedeledada kruntvärvi veega 5...10%. Kõrgsurvepihustiga töötamisel kasutada düüsi suurusega 0,015... 0,019 tolli.  Värvitava pinna temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°С ja üle +40°С. Suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga. Palume järgida eelpool nimetatud toodete kasutusjuhendeid.

Töövahendid

Pintsel, õhuvabapihusti

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Helehall

Kulu

7-10 m²/L (kuiva värvikihi paksus u. 40–60 µm)

Märja värvikihi paksus, µm

Kuiva värvikihi paksus, µm

Kulu, м2/L

100

40

10

150

60

7


Kuivamisaeg

Tolmukuiv – 2 tund, ülevärvimiseks – 8-24 tundi  temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätme- seadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted