Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

OPS Pro

Värvieemaldaja
 • Efektiivne vahend
 • Sobib ideaalselt vertikaalpindade töötlemiseks
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Värvieemaldaja.
 • Efektiivne vahend lakkide ja värvide eemaldamiseks.
 • Ei sisalda metüleenkloriidi ega metüülpürrolidooni.
 • Tänu unikaalsele geeljale koostisele sobib ideaalselt vertikaalpindade töötlemiseks.
 • Välis- ja sisetöödeks.

Kasutusala

Toode on ette nähtud vanade laki- ja värvipindade pehmendamiseks ning nende eemaldamiseks mineraalsetelt, metall- ja puitpindadelt. Soodustab efektiivselt alküüd-, õli- ja polüuretaanvärvide, samuti vesilahustuvate materjalide, sealhulgas tekstuurkatete ja liimide eemaldamist. Kasutatakse ka graffitite eemaldamiseks värvimata pindadelt. Üldjuhul ei muuda toode mineraalsete ega puitpindade värvust. 

Pinnad

Värvitud mineraalsed, metall- ja puitpindad. Vahendit tuleb ettevaatlikult kasutada plastpindadel (polüstürool, PVC jne): alati tuleb kontrollida selle mõju märkamatutes kohtades. Mitte kasutada alumiiniumpindadel.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Töökäik

Enne kasutamist katta kinni pinnad, mida ei ole kavas töödelda. Vahend kanda pindadele naturaalsetest harjastest pintsli, rulli või spaatliga ühtlase ja võimalikult paksu kihina (0,5 – 2 mm). Lasta mõjuda 15 – 45 minutit kuni pinnakatte pundumise ja pehmenemiseni. Vahendi toimeaeg oleneb eemaldatava pinnakatte liigist ja paksusest. Mõnedel juhtudel võib kuluda mitu tundi. Pehmendatud värvikiht eemaldada spaatli, kaabitsa või metallkäsnaga. Samuti võib kasutada survepesurit. Vajaduse korral kanda pinnale teine kiht vahendit. Pinnakatte eelnev mehaaniline vigastamine (kriimustamine) soodustab vahendi kiiremat ja efektiivsemat toimet. Vertikaalpindadelt tuleb pinnakatted eemaldada, liikudes alt üles. Pehmendava toime tõhustamiseks soovitame katta töödeldud pinnad polüetüleenkilega, seda eriti eredas päikesevalguses või tuulega. Puhastatud pind pesta hoolikalt veega puhtaks ja kuivatada. Mitte kasutada temperatuuril alla 0 °C.

Töövahendid

Pintsel, madalakarvaline värvirull, pahtlilabidas.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Valge

Kulu

1 liitri vahendiga saab ühes kihis töödelda 0,5…3 m², olenevalt eemaldatava kattematerjali liigist ja kihipaksusest.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Sisaldab n-butüül-atsetaati. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: 3820-C0Y1-300X-1WR6. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustutit.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,75L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

0,966 g/cm3

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida eemal oksüdantidest, kangetest leelistest ja hapetest, et vältida eksotermilisi reaktsioone.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted