Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Element

Radiaatorivärv

 

Kuumuskindel 120°C

Korrosioonikindel

Ei kolletu

Lae alla tehniline leht
Element
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline radiaatorivärv
 • Аkrülaatemail
 • Suurepärase kattevõimega
 • Moodustab kuivades tugeva pinna
 • Tasandub pinnal hästi, pintsliga värvides ei jää värvitriipe.
 • Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid
 • Vastupidav temperatuurile kuni 120ºC
 • Ei kolletu ajapikku
 • Lubatud soojade radiaatorite värvimiseks (kuni 45ºC)
 • Pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Läikeaste:

 • Poolmatt (u. 30) vastavalt EN 13 300
 • Poolmatt (u. 30) vastavalt ISO 2813
Kulumiskindlus:
 • 1 klass vastavalt EN 13 300

Kasutusala

Krunditud või varem värvitud (vesialuseliste-, õli- või alküüdvärvidega) metallpindade värvimiseks sisetöödel. Ette nähtud radiaatorite värvimiseks, sobib ka puit- ja krunditud metalldetailide ja -toodete värvimiseks siseruumides. Ei sobi põrandate värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Eelnevalt krunditud või värvitud metall-ja puitpinnad siseruumides.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Metallist radiaatorite puhastamiseks soovitame kasutada puhastuainet Katto Cleaner. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean või pesta 3-5%-lise soodalahusega (mis vajab puhta veega loputamist) ning lasta kuivada. Varem värvitud metallpinnad tuleb põhjalikult puhastada, eemaldada rooste, vana värvi jäägid ja töödelda korrosioonivastase krundiga. Uued metallpinnad tuleb hoolikalt puhastada ja eeltöödelda korrosioonivastase krundiga. Varem email- või õlivärviga kaetud pinnad lihvida liivapaberiga matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Värvimine

Enne tarvitamist värvi hoolikalt segada. Kanda  pinnale 1...2 kihti temperatuuril +10...25°C, suhtelisel õhuniiskusel kuni 80%.

Võib kasutada soojade (kuni 45ºC) radiaatorite värvimiseks.

Hooldamine

Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind  nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte  kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu ja harju. Tugev hõõrumine võib panna pinna läikima.

Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada Biotol E ja Biotol Spray.

Töövahendid

Rull, pintsel

Töövahendite puhastamine

Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А).

Kulu

6-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Temperatuuril + 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% umbes 1,5-2 tunni möödudes  on pind puutekuiv, 5-6 tunni möödudes saab kanda peale uue värvikihi. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb. 

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0.45L, 0.9L, 2.7L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted