Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Ahjuvärv

Alküüdemailvärv ahjudele

 • Poolläikiv
 • Sisaldab korrosioonivastaseid aineid 2in1
 • Hea kattevõime ja kulumiskindlusega
 • Temperatuurikindlus 120°C
 • Valmis toonid

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Lahustipõhine kuumuskindel alküüdemailvärv ahjude värvimiseks.

 • Tasandub pinnal hästi, moodustab sileda poolläikiva värvkatte
 • Suurepärase kattevõimega
 • Sobib ühekihiliste värvimissüsteemide puhul
 • Vastupidav temperatuurile kuni 120°C
 • Kiirendatud kuivamisajaga
 • Kõrge stabiilsus värvitoonis ja -läikes 
 • Värvil on suurepärane vastupidavus hõõrdumisele, pesule ja kodukeemiale.
 • Värvi koostisesse kuuluvad korrosioonivastased pigmendid ja ained.

  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <500 g/L.

Läikeaste:

 • poolläikiv 

Kasutusala

Metallist ahjude, -kaminate, -korstende ja -torude värvimiseks. Ei sobi ahju- ja kaminauste jt. detailide värvimiseks, mis kuumenevad üle 120°С.

Värvitavad pinnad


Metallpinnad. Sobib ka betoon-, raudbetoon-, asbesttsement-, tellis- ja krohvitud pindadele.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetod.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kvaliteedi standardid

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetod.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Värvitavalt pinnalt eemaldada soolad, õlid ja muu mustus. Rooste ja kooruva värvi eemaldamiseks kasutada liivapaberit või terasharja. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vältimaks toonierinevusi, soovitame suurte pindade värvimisel segada küllaldane kogus värvi ühes nõus. Kandke värv pinnale ühes-kahes kihis pintsli, madalakarvalise rulli või pihustiga (õhuvaba pihusti ava läbimõõt 0,011”- 0,015”). Pihustiga värvimisel lahustada värvi White Spiritiga kuni töötamiseks vajaliku viskoossuseni (õhuvaba pihustiga – 5-10%, traditsioonilise pihustiga 10-15%).  Sobiv õhu- ja pinnatemperatuur mitte alla +5°С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Mitte värvida pindu temperatuuriga üle +35°C. Värvikihtide vaheline kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest ning võib olla 6...10 tundi, täielik kuivamine 24 tundi (temperatuur vahemikus 15-30°С). Krunditud pindu värvida alles peale krundi täielikku kuivamist.

Hooldamine

Pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse 4 nädalat pärast värvimisest. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi.  Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada.

Töövahendid

Pintsel, madalakarvaline värvirull, pihusti.

Töövahendite puhastamine

Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Must, hall, pruun, beez

Kulu

9-12 m2/L

Kuivamisaeg

Temperatuuril 20 ºC ning suhtelise õhuniiskusel 80% on toode tolmukuiv 2 tunni pärast, teise kihi pealekandmine 6-10 tundi, täielik kuivamine 24 tundi. Värvikihi kuivamine sõltub suurel määral kihi paksusest, temperatuurist ja õhu niiskusest.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab küllastumata dimeersete rasvhapete, C18, ja N,N-dimetüül-1,3- propandiamiini ja 1,3-propandiamiini reaktsioonisaaduste segu. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: WS20-E03D-X00W-0Y7K. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida pakend tihedalt suletuna. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted