Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Poorbetooni krunt

Krohvialune krunt

 • Kontsentraat 1:3
 • Reguleerib pinna imavust, soodustades krohvisegude ühtlast nakkumist.
 • Sise- ja välistöödeks.
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Spetsiaalne krunt poorsete aluspindade töötlemiseks enne kipskrohvide pealekandmist.
 • Kontsentraat. Lahjendada toasooja veega 1:2…1:3
 • Reguleerib pinna imavust, soodustades krohvisegude ühtlast nakkumist.
 • Peale kuivamist moodustab tugeva ja vastupidava pinna niiskuse vastu.
 • Ei riku aluspinna auruläbilaskevõimet.
 • Suurendab pinna nakkeomadusi
 • Sise- ja välistöödeks.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

Kasutusala

Poorsete mineraalpindade kruntimiseks enne, krohvimist. Sise- ja välistöödeks.

Töödeldavad pinnad 

Kerge betoon, poorplokid (gaassilikaat-, gaasbetoon- ja vahtbetoon plokid). Poorse ja orgaanilise sideainega betoon (keramsiit- ja polüsteroolbetoon jmt.) Tsementplokid, tellised jt. imavad pinnad, näiteks kips- ja tsement-lubikrohvid.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema tugev, kuiv ja puhas. Enne kergbetoonplokkide kruntimist eemaldada pinnalt tolm. Varem värvitud pinnad puhastada. Vanadel krohvitud pindadel peab olema piisav kandevõime.

Kruntimine

Krunti enne kasutamist segada ja lahjendada veega suhtes 1:2…1:3, olenevalt aluspinna poorsusest. Mitte kasutada lahjendamata kujul. Mitte lahjendada jääkülma veega! Kanda pinnale pintsli või rulliga. Mitte lasta voolata ega jätta töötlemata kohti. Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema +5 ... +25°С. Töödeldud pind on edasiseks töötlemiseks valmis 6 – 12 tunni möödudes.

Töövahendid

Pintsel, rull

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga 

Värv

Punane (eristab töödeldud pinna).

Kulu

0,1 L/m² sõltuvalt töödeldava pinna poorsusest

Kuivamisaeg

6-12 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate koprhta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

10L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.м
Kirjuta meile
Seotud tooted