Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Face Filler

Kergpahtel fassaadidele

 • Kasutusvalmis
 • Niiskuskindel
 • Sise- ja välistöödeks
 • Kihi paksus kuni 10mm

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis niiskuskindel kergpahtel sise- ja välistöödeks

 • Tänu pahtli koostises kasutatavatele õõneskeraamilstele mikrosfääridele on pahtel kerge
 • Hea nake aluspinnaga
 • Heade täiteomadustega
 • Sisaldab armeerkiude
 • Kergelt pinnale kantav paksu (kuni 10mm) kihina
 • Sobib aluspahtelduseks, suuremate ebatasasuste täitmiseks
 • Ei sisalda tsementi
 • Niiskuskindel
Maksimaalne kihipaksus
 • 10mm
Osakeste maksimaalne suurus
 • 0,25mm

Kasutusala

Koht- ja aluspahteldus sise- ja välistöödel. Sobib pragude, aukude jt. ebatasasuste täitmiseks seintel ja lagedel.

Pahteldatavad pinnad

Betoon-, kips-, kipsplaat-, krohv-, kivi- jt. mineraalpinnad sise- ja välistöödel.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Pahteldatav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust, samblikest ja muust mustusest. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovitame kasutada surve- või liivapesu. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Poorsed, imavad pinnad kruntida vahendiga Aquastop, Aquastop Bio, Aquastop Façade või Tiefgrund (järgida toote kasutusjuhendit). Varem värvitud pinnalt eemaldada vana kooruv värv harja, kaabitsa, fööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro. Tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimstolm hoolikalt eemaldada.

Pahteldamine

Pahtel kanda pinnale pahtlilabidatega. Pahteldamiseks sobib õhu- ja pinnatemperatuur +10...28 °С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pahteldamise ajal vältida tuuletõmbust, kõrget ja madalat temperatuuri, vihma ja udu. Järgnev kiht pahtlit kanda pinnale pärast eelneva kihi täielikku kuivamist. Pind lihvida kohe peale kuivamist. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Sisetöödel soovitame kasutada lõppviimistluseks pahtleid Fine, Fine Pro või Aqua Filler.

Töövahendid

Pahtlilabidas.

Töövahendite puhastamine

Töövahenditelt eemaldada kuivanud pahtel ja pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale pahteldamist.

Värv

Helehall

Kulu

1 m2/L aluspahteldus 1mm kihis. Kulu sõltub pahteldusviisit ja aluspinnast.

Kuivamisaeg

1mm kihi kivamisaeg 2...4 tundi temperatuuril +20 oC ning suhtelise õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril, suurema õhuniiskuse ja paksema pahtlikihi korral kuivamisaeg pikeneb ja võib ulatuda mitme päevani.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (Jäätmekood 08 01 12 , orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. (Jäätmekäitluskood 15 01). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

2,5L-10L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted