Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Terrace

Terrassi- ja fassaadiõli

 • Kaitseb ilmastikumõjude eest 
 • Sisaldab tungaõli 
 • Imbub hästi puitu
 • Toonitav. Valmistoonid hall ja pruun

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Looduslikku tunga- ja linaõli sisaldav lahustipõhine õli puidust välispinda kaitseks ja dekoratiivtöötluseks

 • Ennetab puidusine ja hallituse levikut
 • Annab puidule kena välisilme 
 • Imendub hästi puitu luues puidu poorides vett tõrjuva tõkke
 • Väga sobilik hööveldatud puidu töötlemiseks
 • Kuivab kiiresti
 • Ei sobi värvitud pindade töötlemiseks
 • Värvitu õli Terrace on toonitav
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L  Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.

Kasutusala

Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, fassaadid, laudised, purded, käsipuud, trepid, aiamööbel, piirded jne. Välistöödeks.

Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. 

Õlitatavad pinnad 

Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpinna kaitseks. Sobib hästi hööveldatud puidu töötlemiseks. Välistöödeks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Toonimine 39 värvitooni!

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada rasvast, tolmust ja muust mustusest. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean. WoodCleaniga töödeldud pinnad kindlasti pesta veega ja lasta kuivada. Värvitud pindadelt eemaldada kogu vana värv. Määrdunud ja õlitatud pindade hooldamiseks ja sügavpuhastuseks kasutada leeliselist puhastusvahendit TerraceClean. Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Uue või puhastatud puitpinna kruntimiseks kasutada immutuskrunti Biostop (järgida toote kasutusjuhendit). Surveimmutatud puidul tuleb enne Terrace´iga töötlemist vähemalt 6 kuud seista lasta. Tööd  ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Eksootilste puiduliikide töötlemise eel soovitame teha prooviõlitamise väksemal pinnal või eraldi laual. Töödeldud puitelementide kinnitamiseks kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Töötlemata metalldetailid (naelapead, kinnitusklambrid) töödelda korrosioonivastase vahendiga..
Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest..

Õlitamine

Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kanda pinnale 1-2 kiht ühtlaselt servast servani piki puidukiudu, ühe-kolme laua kaupa. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Tihedast puidust terrassilauad soovitame enne õlitamist lihvida või töödelda leeliselise pesuainega TerraceClean puidu imavuse tõstmiseks. Juhul kui on vajalik pinnale kanda teine kiht õli, teha seda pärast esimese kihi sisseimbumist. Liigne õli eemaldada pinnalt koheselt lapiga. Terrassilauad on soovitav enne paigaldamist töödelda ka alumiselt küljelt. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringselt on soovitatav töödelda ivastavalt vajadusele 1-2 korda aastas. Toonitud õli kasutamisel on soovitav ühtlase värvitooni tagamiseks valida tooted ühest partiist ja enne kasutamist kokku segada ühte anumasse.

Hooldamine

Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 1 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8).  N:TerraceClean 50ml vahendit 10L vee kohta.

Töövahendid

Pintsel, käsn, terrassipadi

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada White Spirit`ga. 

Värv

Värvitu. Valmistoonid hall ja pruun

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas EC)

Kulu

5...15 m2/L üks kiht

Kuivamisaeg

16...24 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%) olenevalt ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist.

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiaool-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI 8E20-D0AT-Q00X-CKWA.  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitsemaski/kaitserõivastust/Kaitsev jalatsid. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 4,5L - 9L

Külmakindlus

On külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted