Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Terrace

Terrassiõli

 

Kaitseb ilmastikumõjude eest

Sisaldab tungaõli

Imbub hästi puitu.

Toonitav. Valmistoonid hall ja pruun

Lae alla tehniline leht
Terrace
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Looduslikku tunga- ja linaõli sisaldav terrassiõli puidust välispinda kaitseks ja dekoratiivtöötluseks

 • Ennetab puidusine ja hallituse levikut
 • Annab puidule kena välisilme 
 • Imendub hästi puitu luues puidu poorides vett tõrjuva tõkke
 • Väga sobilik hööveldatud puidu töötlemiseks
 • Kuivab kiiresti
 • Ei sobi värvitud pindade töötlemiseks
 • Värvitu terrassiõli Terrace on toonitav
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L  Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.

Kasutusala

Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, laudised, purded, käsipuud, trepid, aiamööbel, piirded jne. Välistöödeks.

Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. 

Õlitatavad pinnad 

Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpinna kaitseks. Sobib hästi hööveldatud puidu töötlemiseks. Välistöödeks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Toonimine 39 värvitooni!

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%.

Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit Wood Cleaner (järgida toodete kasutusjuhendit). Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Uue või puhastatud puitpinna kruntimiseks kasutada vahendit Biostop. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket.

Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Õlitamine

Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kanda pinnale 1 kiht ühtlastelt servast servani piki puidukiudu. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad.

Liigne õli eemaldada pinnalt lapiga. Terrassilauad on soovitav enne paigaldamist töödelda ka alumiselt küljelt. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringselt on soovitatav töödelda iga aasta.

Toonitud õli kasutamisel on soovitav ühtlase värvitooni tagamiseks tooted kokku segada ühte anumasse.

Hooldamine

Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 1 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8).

Töövahendid

Pintsel, käsn.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada White Spirit`ga. 

Värv

Värvitu. Valmistoonid hall ja pruun

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas EC)

Kulu

9...12 m2/L üks kiht

Kuivamisaeg

16...24 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%) olenevalt ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist.

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST.Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 2-butanoonoksiim, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat). Võib esile kutsuda aller-gilise reaktsiooni. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. AL-LANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekin-daid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Vältida sattumist keskkonda. Hoida lukustatult. Tulekahju korral kasutada polüvalentseid pulberkustuteid (ABC-pulber). Kustutamisel POLE SOOVITATAV kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastunud lapid ja jäätmed koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Utiliseerida kui orgaanilisilahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 01 11. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01 Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

5 aastat

Külmakindlus

On külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted