Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

White Spirit

Lahusti

 

Maalritarvete pesuks

Alküüd- ja õlivärvide, -lakkide ja õlipahtlite vedeldamiseks

Rasva ja õliplekkide eemaldamiseks Lae alla tehniline leht
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Lakibensiin lahustibaasil värvitoodete vedeldamiseks

  • Alküüd- ja õlivärvide, -lakkide ja õlipahtlite vedeldamiseks
  • Pindade puhastamiseks rasvast ja õlist
  • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
  • Vähese lõhnaga

Kasutusala

Alküüd-, õli-, uretaanalküüdvärvide ja- lakkide ning õlipahtlite vedeldamiseks. Ei sobi vesialusel toodete vedeldamiseks.

Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada White Spiritit tootesse vähehaaval, et vältida üledoseerimist.

Maalritarbed pesta lahustiga koheselt peale töö lõpetamist.

Pindade puhastamisel õlist või rasvast eelnevalt teha proov väiksemal pinnal et veenduda White Spirit sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel järgida ohutusnõudeid.

Värv

Värvitu, läbipaistev

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. UFI AF30-F0MK-D00V-9PW3 MITTE kutsuda esile oksendamist.  Hoida lukustatult. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L-1L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,76 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted