Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

TerraceClean

Terrassi puhastusvahend

 

 • Kontsentraat, lahjendada veega
 • Puit- ja puitplastik (WPC) terrassidele
 • Naturaalne, biolagunev
 • Välistingimustes kasutamiseks
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kontsentreeritud leeliseline puhastusaine õlitatud puit- ja puitplastik (WPC) pindade hooldamiseks ja süvapesuks.

 • Enne kasutamist lahjendada veega 50...250ml vahendit TerraceClean -10 liitri vee kohta

 • Ökonoomne

 • Sobib puitpindade hooldus-ja süvapesuks

 • Pleegitab pindasid

 • Sobib praktiliselt kõigi puiduliikide hooldamiseks ja pesemiseks

 • Välistingimustes kasutamiseks

Kasutusala

Terrassi ja puitplastikust laudade (WPC) hooldamiseks ja puhastamiseks enne õlitamist ja värvimist.

Töödeldavad pinnad

Puidust ja puitplastikust (WPC) terassid, aiamööbel. Pesuaine lahust võib kasutada kõikidel puitpindadel, mis taluvad veega pesemist ja mida soovitakse töödelda puiduõliga, -lasuuriga või välisvärviga.

Kvaliteedi standardid

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Näiteid

Pinna ettevalmistus

Eemaldada terrassilt suurem mustus ja tolm. Enne vahendiga töötlemist niisutada puhastatav pind veega. Ärge laske pinnal kuivada, vajadusel lisage pesuainet juurde. TerraceClean eemaldab mustuse, sambla, hallituse jm. määrdumise pinnalt. Kui tegemist on väga tugevalt mikroflooraga kaetud pinnaga, siis soovitame selle eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Kasutamine

Enne kasutamist hoolikalt segada. Töötamisel kanda CE märgistusega kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitsemaski ja järgida tööohutusreegleid. Vältida pritsmete sattumist riietele, näkku, taimedele. Puhastatav pind kasta eelnevalt veega märjaks. Olenevalt pinna määrdumisest valmistada lahus segades 50... 250 ml TerraceClean'i 10 liitri veega. Vana õlikatte eemaldamiseks ja sügavpuhastamiseks kasutada kontsentreeritumat lahust (1: 5 ... 1:10). Kanda TerraceClean lahus puhastatavale pinnale madalsurvepritsiga (nt. aiaprits) või harjaga piki puidukiudu. Kui tegemist on rihveldatud või väga määrdunud pinnaga siis kanda puhastusvahend pinnale harjaga, hõõrudes see pinna sisse. Lasta mõjuda ~10 minutit ja pesta maha puhta veega. Vajadusel puhastamist korrata. Kui puitpinnal tõusevad ülesse pinnud, siis on soovitav need maha lihvida liivapaberiga nr.100...150 või kasutada karukeelt. Sobiv õhu- ja pinnatemperatuur puhastamise ajal+5...30°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus <80 %. Puhastusvahendi lahus pesta pinnalt maha veega, mitte kasutada survepesu. NB! kontsentreeritud vahend ja pikk toimeaeg võib eemaldada pinnalt õli. NB! Värskelt õlitatud pindu mitte pesta!.

Töövahendid

Madalsurvepihusti (nt. aiaprits), hari.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega puhtaks kohe peale kasutamist.

Värv

Kollane

Kulu

1L valmislahusega saab töödelda 5…10 m²

Ohutusnõuded

Hoiatus! Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab rektsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist pesta hoolega saastunud nahka. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. UFI: RQ30-Y0PS-A00C-8QN9.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...25°С. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest!

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja - tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted