Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

Tapeedieemaldi

Vahend tapeetide eemaldamiseks

 • Ökonoomne
 • Kontsentraat, lahjendada veega kuni 1:80
 • Kiiresti toimiv
 • Efektiivne

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vahend tapeetide eemaldamiseks

 • Efektiivne vahend vanade tapeetideeemaldamiseks.
 • Kontsentreeritud, lahjendada veega.

 • Imendub hästi seinale kleebitud tapeedi pinda

 • Kiiretoimeline.

Kasutusala

Igat liiki vanade tapeetide (kergete, raskete, ülevärvitavate jne tapeetide) eemaldamiseks. Sisetöödeks. Mitte kasutada lahjendamata kujul.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Lahuse valmistamine

Kergete tapeetide eemaldamiseks lahustada 250ml vahendit 10-20 liitris vees, raskete ja ülevärvitud tapeetide eemaldamiseks lahustada 250ml vahendit 8-10 liitris vees. Kuuma vee kasutamine tõstab vahendi tõhusust. Mitte kasutada lahjendamata vahendit!.

Pinnale kandmine

Lahus kanda ohtralt eemaldatava tapeedi pinnale pintsli, käsna, rulli või pihustiga. Sobiv töötemperatuur on +10…35 °C. Jälgida, et kogu tapetseeritud pind oleks lahusega kaetud. Lasta lahusel mõjuda 10-20 minutit. Vajadusel kanda veel üks kiht lahust pinnale. Seejärel eemaldada tapeet pahtlilabida, kaabitsa vm töövahendi abil.  Veekindlad ja ülevärvitud tapeedid enne lahusega katmist töödelda perforeerimisrulliga või lihvida jämeda liivapaberiga. Lahuse plekid viivitamatult veega maha pesta! Tapeedist puhastatud pind pesta veega ja kuivatada.

Töövahendid

Pintsel, käsn, rull, pihusti.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Läbipaistev

Kulu

0,5liitri vahendiga saab töödelda 100-200m² tapetseeritud pinda.Kulu sõltub eemaldatavatapeedi materjalist.

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Sisaldab: Isotridekanool, etoksüülitud; Alkoholid, C12-14, etoksüülitud, sulfaadid, naatriumisoolad. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.  Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: AF30-F0MK-D00V-9PW3 . Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

~1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendi temperatuuril +5...30 °C.  Hoida külma  ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted