Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Seinaliim

Kergete ja raskete rullseinakatete liim
Klaaskiud-, tekstiil-, vinüül-, värvitavate jt. tapeetide ja rullseinakatete liimimiseks
Kasutusvalmis Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

 • Vesialuseline liim raskete ja kergete seinakatete liimimiseks kuivades siseruumides.
 • Kasutusvalmis
 • Hea nake aluspinnaga
 • Mugav pinnale kanda tänu liimi kõrgele viskoossusele
 • Tiksotroopne, ei tilgu ega pritsi liimimisel
 • Ilma lõhnata
 • Hea esialgne kokkuliimimisvõime
 • Võimaldab hõlpsasti korrigeerida seinale pandud katet
 • Tööaeg 5…15 minutit
 • Sobib nii käsitsi kui tapeetimismasinates kasutamiseks
 • Suurepärane liimitugevus
 • Säilitab pinna veeaurude läbilaskevõime
 • Peale kuivamist läbipaistev
 • Liimitav kate on ülevärvitav ühe ööpäeva pärast
 • Kasutades tapeedieemaldusvahendit on võimalik hiljem seinakate kergesti eemaldada rikkumata seinapinda.

Kasutusala

Seinakattematerjalide liimimiseks värvitud, pahteldatud, kips-, puitkiud-, puitlaastplaat jt. imavatele pindadele kuivades ruumides. Sisetöödeks.

Liimitavad materjalid 

Klaaskiudtapeedi, ülevärvitava tapeedi, vinüül-, akrüül-, raskete-, reljeefsete-, struktuursete-, metall-, tekstiil-, looduslike- ja tasandustapeedi, taft, džuut jm. kangaste ning teiste paber-, fliis-, polüester- ja kiudalusel rullseinakatete kleepimiseks. Ei sobi plastmaterjalide, korgi ega puidu liimimise.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissusteemiga
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Liimitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni, tolm hoolikalt eemaldada. Tugevalt määrdunud pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Hallitusega kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga Aqua Filler. Pahteldatud pinnad peavad olema enne seinakatte liimist täielikult kuivanud. Poorsed pinnad kruntida vahendiga Aquastop või Tiefgrund või liimiga mida on lahjendatud veega 4:1.

Liimimine

Liimimisel tuleb täita seinakattematerjali tootjapoolseid juhiseid. Enne kasutamist liimi segada. Ruumi, liimitava pinna, kattematerjali ja liimi temperatuur peab olema ühesugune ja vähemalt +15°С, suhteline õhuniiskus alla 85%. Paberlalusel tapeetide liimimisel võib liimi lahjendada veega kuni 30%, selleks lisada liimile vesi, segada 1 minut ja jätta 15 minutiks seisma. Seejärel segada uuesti ühtlase koostise saavutamiseks. Lahjendatud liimi tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul. Liim kanda liimitavale pinnale rulli, liimikammi või pintsliga 1-2 seinakatte laiusest. Liimi võib kanda ka seinakatte tagumisel küljele, kandes liimi keskelt äärte poole. Järgida seinakatte tootja juhiseid liimi pinnale kandmise kohta. Märgliimimine, seinakate paigaldatakse kohe peale liimist. Liimi lahtioleku aeg (aeg liimi kandmisest kuni seinakatte paigaldamiseni): poorsete pindade puhul – kohe värvitud pindade puhul - 5...10 minutit. Seinakatte korrigeerimise aeg: poorsete pindade puhul - 5...10 minutit, värvitud pindade puhul - mitte üle 15 minuti. Liimitav materjal suruda tihedalt vastu seina ja hööruda tapeedilabida, -harja või kummirulli abil õhk katte alt välja liikudes keskelt äärte poole. Liimiplekid eemaldada viivitamatult niiske puhta lapiga. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust ja temperatuuri kõikumist. Seinakatte võib üle värvida vesialuseliste värvidega mitte varem kui 24 tundi pärast liimimist.

Töövahendid

Pintsel, rull, liimikamm.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga

Värv

Piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev, värvitu

Kulu

3-7 m²/L. Liimi kulu sõltub aluspinnast ja liimitavast kattest.

Kuivamisaeg

24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 04 10, Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 2,5L - 5L - 10L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted