Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Niiskuskindel Seinaliim Aqua

Niiskuskindel seinakatete liim suure õhuniiskusega ruumidesse

 • Kasutusvalmis 
 • PVC-, vinüül-, klaaskiud- jt. õhukeste rullseinakatete liimimiseks koridori, kööki, vannitupp

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis vesialuseline liim seinakatete liimimiseks suure õhuniiskusega siseruumides.
 • Mugav kasutamisel – ei vaja lisaaega lahustamiseks
 • Ilma lõhnata
 • Hea esialgne kokkuliimimisvõime
 • Võimaldab hõlpsasti korrigeerida seinale pandud katet
 • Tööaeg 5…20 minutit
 • Peal kuivamist läbipaistev
 • Sobib kasutamiseks nii serviti kui serv serva peale paigaldatavate materjalide liimimiseks.

Kasutusala

Seinakattematerjalide liimimiseks imavale või värvitud pinnale kuivades ja niisketes ruumides sisetöödeks. Ei sobi plastmaterjalide liimimiseks.

Liimitavad materjalid 

Vinüültapeedid, PVC seinakatted, tekstiil-, polüester-, mineraal-, paberpõhised katted, vakstu ja klaaskiud- ja ülevärvitavad tapeedid.jt. õhukesele alusel rullseinakatted.

Kvaliteedi standardid

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Liimitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni, tolm hoolikalt eemaldada. Tugevalt määrdunud pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, seejärel puhta veega hoolikalt loputada ning lasta kuivada. Hallitusega kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada niiskuskindla pahtliga Aqua Filler. Pahteldatud pinnad peavad olema enne seinakatte liimist täielikult kuivanud. Poorsed pinnad kruntida vahendiga Aquastop või Tiefgrund või liimiga mida on lahjendatud veega 4:1.

Liimimine

Enne kasutamist liimi segada. Ruumi, liimitava pinna, kattematerjali ja liimi temperatuur peab olema ühesugune ja vähemalt +15°С, suhteline õhuniiskus alla 85%. Paberalusel seinakatete liimimisel kanda liim tapeedi tagumisele küljele, kandes liimi keskelt äärte poole ja lasta imenduda paar minutit. Teiste seinakatete puhul kanda liim liimitavale pinnale rulli, liimikammi või -pintsliga 1-2 seinakatte laiusest. Kindlasti tuleb järgida seinakatte tootja poolt antud juhiseid. NB! Märgliimimine, seinakate paigaldatakse kohe peale liimist. Liimi lahtioleku aeg (aeg liimi kandmisest kuni seinakatte paigaldamiseni): poorsete pindade puhul kohe, värvitud pindade puhul 10...15 minutit. Tööaeg (seinakatte korrigeerimise aeg): poorsete pindade puhul 5...15 minutit, värvitud pindade puhul mitte üle 20 minuti. Liimitav materjal suruda tihedalt vastu seina ja hõõruda tapeedilabida, -harja või kummirulli abil õhk katte alt välja liikudes keskelt äärte poole. Liimiplekid eemaldada viivitamatult niiske puhta lapiga. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust ja temperatuuri kõikumist. Seinakatte võib üle värvida pärast liimi täielikku kuivamist kuid mitte vaerm kui 7 ööpäeva pärast liimimist. Liim omandab niiskuskindluse 1 nädal peale pinnalekandmist.

Töövahendid

Pintsel, rull, liimikamm.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga

Värv

Piimjas valge, kuivanuna läbipaistev

Kulu

4-5 m2/L

Kuivamisaeg

7 ööpäeva temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril, suurema õhuniiskuse korral ja PVC katete liimimisel võib kuivamisaeg olla pikem. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama liimi täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust ja temperatuuri kõikumist. Liim omandab niiskuskindluse 1 nädal peale pinnalekandmist.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Liimiga  saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 04 10, Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 2,5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,1kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted