Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Männitõrv

Männitõrv

 • Looduslik kaitse puidule
 • Traditsiooniline puidukattevahend
 • Kaitseb puitu lõhenemise ja ilmastiku kahjulike mõjude eest

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Looduslik kaitse puidule

 • Viskoosne vedelik, mida saadakse vaigurikastest männikändudest ja männitüvede alumistest osadest
 • Kaitseb puitu pragunemise ja kahjulike keskkonnamõjude eest.
 • Ei kuiva vaid imendub puidu sisse, mille järel pind tundub kuivana. Imendumise sügavus sõltub puidu tihedusest ja männitärpentini kogusest lahuses.
 • Omab naturaalse tõrva tugevat lõhna.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e 400 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 400 g/L

Kasutusala

Puitpindade töötlemiseks välistöödel: palgid, fassaadilauad, aiad, postid, katused (sindel, laast), paadid. Sobib köite tõrvamiseks.  Mitte kasutada põrandate töötlemiseks, samuti lakitud ja värvitud pindadel.

Õlitatavad pinnad 

Kasutatakse varem männitõrvaga töödeldud puitpindadel, samuti igat liiki töötlemata puidu kaitseks. Eriti sobiv saetud puitpinna töötlemiseks. Mitte kasutada biokahjustustega puitpindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemisel ei tohi temperatuur olla alla +5 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallistusest tingitud kahjustusi. Uus puitpind on soovitav töödelda enne tõrvamist süvaimmmutuskrundiga Biostop. Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Tumedaks läinud puidu kohad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud lauad asendada. Varasemalt tõrva või tõrvaõliga töödeldud pinnad on soovitatav uuendada samade vahenditega.

Tõrvamine

Enne kasutamist segada. Tiheda struktuuriga puidu korral on imavuse suurendamiseks soovitatav Männitõrvale lisada naturaalset Männitärpentini (kuni 20% üldisest kogusest). Männitõrv kanda pinnale jäiga pintsliga ja hõõruda korralikult puidu sisse nii, et männitõrva kiht imenduks täielikult puidu sisse ja kaetud pind tunduks katsumisel kuiv. Vahendit peale kanda ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Liigne männitõrv eemaldada pinnalt lapiga. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringselt on soovitatav töödelda iga aasta. Erinevatest partiidest männitõrva kasutamisel ühel pinnal tuleb eelnevalt need ühes anumas kokku segada, et saavutada ühtlane toon.

Töövahendid

Pintsel.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada Männitärpentiniga.

Värv

Tumepruun

Kulu

5-10 m2/L hööveldatu laud, palk, 3-5 m2/L saetud laud.

Kuivamisaeg

Ei kuiva vaid imendub puitu, pärast mida puit tundub katsudes kuiv. Imbuvus sõltub puidu poorsusest ja toote lahjenduseastmest tärpentiniga.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. UFI: RR10-A0TN-800Y-2V7T.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 5L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

1,03 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...+30°C.  Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted