Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Balance

Dekoratiivne- kaitsev vahend puitpindadele

 • Poolläbipaistev
 • Ilmastikukindel
 • Sise- ja välistöödeks
 • Valmistoonid ja toonitav

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Klassikaline vahend puitpindade dekoratiivseks kaitseks

 • Imbub hästi puitu
 • Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri
 • Kaitseb puitu niiskuse eest
 • Sobib nii sise- kui välispuitpindadele
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini.
 • Värvitu Balance on toonitav
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.

Kasutusala

Sobib puitfassaadide töötlemiseks mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitkonstruktsioonide (seinte, piirete, väravate, aedade, akende, uste jm), dekoratiivseks töötlemiseks. Sise- ja välistöödeks. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida süvaimmutuskrundiga Aura Biostop.

Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna.

Värvilist Balance võib kasutada esimese kihina, et anda puitpinnale tooni (trepp,põrand jm), kindlasti on nõutav pinna ülelakkimine kulumiskindla lakiga.

Värvitavad pinnad 

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstrukstioonid, puitlaast– ja puitkiudplaadid, vineer, spoon, jm. puittoodete. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjutustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Värvitu; valmistoonid: tiik, pähkel, mahagon, palisander
Toonimine 39 värvitooni!

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%.

Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean ( järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10).

Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega.

Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida Biostopiga.

Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket.

Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Kasutamine

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsliga ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Ühtlase värvitooni tagamiseks töödelda pind katkestusteta ühes kihis. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad.

Kasutades vahendit puitpinnale (põrand, trepp, käsipuu jm) tooni andmiseks kanda pinnale 1 kiht, lasta kuivada, lihvida, tolm hoolikalt eemalada. Seejärel pind kindlasti katta kulumiskindla lakiga N: Parketilakk või Marinelakk.

Varem värvilise puidukaitsevahendiga kaetud pindade töötlemiseks on soovitav valida sama või lähedane toon. Töödeldud pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, pealkantud kihtide arvust, oksakohtade rohkusest. Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Suurte pindade töötlemisel on soovitav ühtlase värvitooni tagamiseks tooted kokku segada ühte anumasse.

Töövahendid

Pintsel

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada White Spiritiga.

Värv

Värvitu; valmistoonid: tiik, pähkel, mahagon, palisander

Kulu

10-14 m2/L hööveldatu laud; 5-9m2/L saetud laud, ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest. 

Kuivamisaeg

12...24 tundi temperatuuril +200C  ja suhtelisel õhuniiskusels 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest

Ohutusnõuded

Hoiatus! Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 2-butanoonoksiim, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon, Koobalt-bis(2-etüülheksanoaat), Oktabensoon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab Süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; Etüülbenseen. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. UFI: RH00-8053-0002-T32W. Hoida lukustatult.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,7L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril  kuni +30°C.  Hoida lukustatult.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted