Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Hele Tõrvaõli

Hele tõrvaõli

 • Traditsiooniline puidukattevahend 
 • Imbub hästi puitu 
 • Kaitseb puitu lõhenemise ja ilmastiku kahjulike mõjude eest 
 • Tekitab vetthülgava pinna

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Traditsiooniline kaitse puidule

 • Valmistatud linaõlist ja männitõrvast.
 • Annab puidule kena välisilme moodustades helepruunika alatooniga läbipaistva kihi.
 • Imendub hästi puitu aeglustades niiskuse ja mädaniku mõjusid.
 • Annab puidule vett tõrjuva pinna, hoides töödeldud pinna kuivana.
 • Kaitseb puitu pragunemise ja kahjulike keskkonnamõjude eest
 • Naturaalse männitõrva lõhnaga
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e 400 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 400 g/L

Kasutusala

Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemine: palgid, fassaadilauad, aiamööbel, kasvuhooned, varikatused, aiad, puidust tünnid, laste mänguväljaku konstruktsioonid jne.

Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Ei sobi põrandate töötlemiseks.

Õlitatavad pinnad 

Kasutatakse varem tõrvaõliga töödeldud puitpindade, vaakum- ja termotöödeldud puidu, samuti igat liiki töötlemata puidu kaitseks. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemisel ei tohi temperatuur olla alla +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotole E (järgida toodete kasutusjuhendit). Uus puitpind on soovitav töödelda süvaimmmutuskrundiga Biostop. Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Tumedaks läinud puidu kohad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud lauad asendada. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, vihma või uduga. Varasemalt tõrva või tõrvaõliga töödeldud pinnad on soovitatav uuendada samade vahenditega. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Tõrvaõlide kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Õlitamine

Toode ei vaja vedeldamist. Enne kasutamist segada. Kanda pinnale ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Liigne tõrvaõli eemaldada pinnalt lapiga. Kanda pinnale 1…4 kihti olenevalt puidu kvaliteedist ja kasutusalas. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringselt on soovitatav töödelda iga aasta. Erinevatest partiidest tõrvaõli kasutamisel ühel pinnal tuleb eelnevalt need ühes anumas kokku segada, et saavutada ühtlane toon.

Töövahendid

Pintsel, lapp, käsn.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada Männitärpentiniga.

Värv

Helepruun. Pinna lõplik värvus oleneb pealekantud kihtide arvust ja töödeldava puidu värvusest.

Kulu

5-10 m2/L hööveldatu laud, palk, 3-5 m2/L saetud laud.

Kuivamisaeg

1...7 ööpäeva olenevalt ilmastikutingimustest ja puidust (pintsliga pealekandmisel).

Ohutusnõuded

Hoiatus. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, männitõrva (CAS: 91722-33-7). Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. NAHALE SATTU-MISE KORRAL: pesta rohke veega. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: N830-F07S-S00W-Y0QY. Sisaldab linaõli. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastunud lapid ja jäätmed koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 5L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

0,9 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.


Kirjuta meile
Seotud tooted