Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Kivikaitse

Hüdrofobisaator kivipindadele

 • Pikaajaline kaitse niiskuse ja mustuse eest
 • Sügavale imbuv
 • Ilmastikukindel
 • Välistöödeks
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Siloksaanibaasil vahend mineraalsete pindade pikaajaliseks kaitseks välistingimustes.

 • Pikaajaline kaitse niiskuse eest (5-8 aastat)

 • Aitab säilitada naturaalsest ja tehiskivist ehitiste ja toodete esialgse ilme ja tagab mugava hoolduse

 • Imbub sügavale pinna pooridesse tekitamata pinnal kilet

 • Annab pinnale vett hülgavuse.

 • Vähendab vihma vee ja veepritsmete imbumist töödeldud pinna kapillaaridesse.

 • Kaitseb pinda ilmastiku mõjude eest

 • Takistab pinnale mustuse kogunemist

 • Hea veeauru läbilaskevõimega.

 • Parandab pinna soojusisolatsiooni

 • Töödeldud pind määrdub ja mureneb vähem
 • Värvitu

EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <750 g/L.
 • Veeimavuskoefitsent (poorsel betoonil): < 0,2 kg *h1/2/m2   

 • Veeauru läbilaskvus < 0,14 m

Kasutusala

Mineraalpindade vetthülgavuse suurendamiseks välistöödel. Fassaadid, kõnniteed, äärekivid, trepid, skulptuurid, monumendid, mälestuskivid jm. dekoratiivsed elemendid. Ei sobi värsketele krohv- ja betoonpindadele ning pindadele mis on pidevalt kontaktis veega.

Töödeldavad pinnad

Poorsed mineraalpinnad: betoon, gaasbetoon, silikaat-, klinker- ja põletatud telliskivi, eterniit, krohvpinnad, looduslik-, tehis-, ehitus- ja viimistluskivi, sealhulgas lihvimata graniit ja marmor, dolomiit, lubjakivi jne.

Kvaliteedi standardid


 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind puhastada mustusest, rasvast, tolmust, sooladest, samblast, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovitame kasutada survepesu. Hallituse- ja sambliku kahjustustega kohad hoolikalt puhastada ja töödelda vahendiga BIOTOL Е või BIOTOL SPRAY, pesta veega ja lasta kuivada. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Seejärel katta ümbritsevaga sarnase täiteseguga, tasandada ja lasta kuivada. Töödeldavad pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud. Vihmamärgadel pindadel lasta kuivada vähemalt 2 päeve enne töötlemist. Pinna töötlemise ajaks tuleb kinni katta kõik töötlemist mittavajavad pinnad (aknad, uksed, metallist, puidust vm materjalist detailid).

Töötlemine

Kanda pinnale pehme pintsli, rulli, lapi või pihustiga 1...2 kihti. Teine kiht kanda pinnale 0,5...1 tundi pärast esimest kihti. Väga imavate pindade puhul on soovitav pinda töödelda 3 või enamas kihis. Vertikaalsete pindade puhul on soovitav vahendit kanda ühtlaselt alt üles et vältida nirede tekkimist. Aluspinna jaõhutemperatuur tööde tegemisel peab olema üle +5°С ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Mitte kanda pinnale vihma ajal!

Värvus

Läbipaistev.Töödeldud pind saavutab esialgse välimuse pärast vahendi kuivamist. NB! Mõnede pindade puhul võib esineda peale töötelmist vähesel määral värvuse muutusi, seepärast on soovitav teha eelnevalt väikesel pinnal proovikatmine.

Lahusti

Kasutusvalmis. Mitte lahjendada!

Töövahendid

Pintsel, rull, lapp, pihusti.

Töövahendite puhastamine

White Spirit, nitrolahusti.


Värv

Kulu

2...5m2/L. Kulu sõltub pinna poorsusest. Täpse kulu väljaselgitamiseks teha proovikatmine.

Kuivamisaeg

1...6 tundi temperatuuril 20'C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Töödeldud pind omandab vetthülgavad omadused 3...5 ööpäeva pärast. Soovi korral võib töödeldud pinna üle värvida 1 kuu pärast.

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. UFI: HC00-70S9-D002-GDWS. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Hoida lukustatult. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L - 1L - 3L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendistemperatuuril +5...30'C. Hoida otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted