Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Eskaro Tahvlivärv

Vesialuseline värv tahvelpindade loomiseks

 • Must
 • Suurepärane kattevõime
 • Moodustab mittepeegeldava täismati katte
 • Vastupidav pesemisele, 1. klass EN 13300

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Must täismatt vesialuseline värv tahvelpindade loomiseks kuivades ruumides.

 • Mugavalt pinnale kantav.

 • Suurepärase kattevõimega.

 • Kõrgete dekoratiivsete omadustega - moodustab mittepeegeldava pinnakatte.

 • Vastupidav korduvale pesemisele (pesukindluse kõrgeim 1. klass vastavalt EN 13300).

EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

Läikeaste:

 • Täismatt vastavalt EN 13300.

Kulumiskindlus:

 • 1. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kasutusala

Seintele ja sisusruselementidel tahvlipindade loomiseks sisetöödel. Kasutuskohad: elu – ja ühiskondlikud ruumid, kohvikud, baarid, salongid, nõupidamisruumid, kabinetid, fuajeed, hotellid, buduaarid, lastetoad jm.

Värvitavad pinnad

Värvimiseks ettevalmistatud betoon-, kipsplaat, puit-, lamineeritud jt. pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimisstandard
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Pind puhastada puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, tolmust ja muust mustusest. Vajadusel ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga (N: FILLER sarjast). Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Ebaühtlaselt imav või poorne pind kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund kipsplaat või pahteldatud pind kruntvärviga Flat või Estella, mitteimav pind (uksed, mööbel jt.) kruntida värviga Luotto Tartuntapohja Aqua. Kruntvärv kanda pinnale madalakarvalise rulliga, et saavuta ühtlane, ilma rullimustirita pind. Järgida ülalpool loetletud toodete kasutusjuhendeid.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada.Värvida 2-3 kihti madalkarvalise rulliga temperatuuril +10 ... 25 °С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.

Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle +25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”.

Hooldamine

Kuni 7 päeva pärast värvimist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult, sest selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse. Kriidijäljed saab värvitud pinnalt eemaldada märja švammi või lapiga. Pärast 4 nädala möödumist võib pinda pesta neutraalsete või nõrgalt leeliseliste (pH kuni 9) puhastusvahenditega ja pehmete pesukäsnadega. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Pärast pesemist loputada pind puhta veega ja kuivatada.

Töövahendid

Madlakarvaline värvirull 

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Must

Kulu

8-12 m²/L üks kiht, tegelik kulu sõltub aluspinnast ja värvimismeetodist.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks - 4 tundi, kasutukuiv - 1 nädal temperatuuril +20 ºC ning suhtelisel õhuniiskusel <80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 1 kuu pärast.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,45 L - 0,9 L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,02 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5…30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted