Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

Luotto Tartuntapohja Aqua

Vesilahustuv nakkekruntvärv

 

 • Hea nake mitteimavate pindadega (klaas, keraamiline seinaplaat, pvc jt.)
 • Kiiresti kuivav
 • Toonitav
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline nakkekruntvärv mitteimavate pindade kruntimiseks sisetöödel  

 • Akrüülkruntvärv
 • Peaaegu lõhnatu
 • Tagab hea nakkuvuse viimistluskihile
 • Kasutatakse nakkuva kruntvärvina uutel või varem värvitud pindadele
 • Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid
 • Võib jääda ka viimaseks viimistluskihiks
 • Toonitav


EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <140 g/L.

Kasutusala

Vesialuseline nakkekruntvärv halva nakkega aluspindadele sisetöödeks. Võib kasutada uutel või varem värvitud pindadel. Kattevärv peab olema vesialuseline ja vastavuses kasutusnõuetega, näiteks: vannitoa seinaplaatide kruntimisel tuleb 2 viimast kihti värvida niiskuskindla seinavärviga (Akzent SPA, Akrit 20). Viimistluskiht värvitakse vastavuses nõuetele. Nakkevärvi võib kasutada ka viimase kihi värvimiseks kohtades kus pole nõutav suur kulumis- ega niiskuskindlus

Värvitavad pinnad

Klaas, keraamilised seinaplaadid, PVC plastik, laminaat, klaaskiud, alumiinium, melamiinplaadid, tsingitud lehtmetall, varem alküüd või katalüsaator värviga kaetud pinnad sisetingimustes. 
Tähelepanu! Kruntvärvi ei saa kasutada iseseisva pinnakattena kohtades kus on nõutud suur kulumiskindlus ja mehaaniline tugevus või niiskuskindlus (vannitubades, dušširuumides, basseinides jne). Nendele pindadele tuleb valida katvaks kihiks värv vastavalt kasutustingimustele.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ 

 • ISO 11998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO9001:2015; ISO14001:2015 ja ISO45001: 2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Toonimine

Pinna ettevalmistus

Uued pinnad: Pind peab olema puhas, kuiv ja roostevaba. Niiskuse (sh kondensaadi) olemasolu värvitaval pinnal ei ole lubatud. Määrdunud, tolmuste ja mustade pindade puhastamiseks kasutada vahendit EasyClean (järgida toote kasutusjuhendit). Rasvased pinnad puhastada lahustiga (N: Denatureeritud piiritus). Tsinkpindade puhastamiseks kasutada vahendit Katto Cleaner (järgida toote kasutusjuhendit). Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Läikivad pinnad matistada liivapaberiga, lihvimistolm eemaladada.

Varem värvitud pinnad: Eemaldada lahtine värv ja halvasti aluspinna küljes kinniolev värv. Jätkata ettevalmistust nagu uuel pinnal.

Värvimine

Enne kasutamist värvi korralikult segada. Pinnale kandes peab nii aluspinna, õhu kui ka värvi temperatuur olema vahemiks +10...30 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80 %. Esimese kihi pealekandmisel või värvimisel pihustiga võib värvi vedeldada veega kuni 5 % mahust, pihustiga värvimisel düüsi läbimõõt 0,013-0,015 tolli. Kanda pinnale pintsli, rulli või värvipihustiga, 1-2 kihis. Enne järgmise kihi pealekandmist veenduda, et eelnevalt värvitud kiht on kindlasti kuiv. Värvimise ajal vältida niiskuse sattumist pinnale tuuletõmbust, küttesademete kasutamist (kõrget temperatuuri).

Hooldamine

Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind umbes nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu või harju.

Töövahendid

Rull, pintsel, värvipüstol (düüs 0,013-0,015“)

Töövahendite puhastamine

Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid koheselt seebi ja veega. Kuivanud kruntivärvi saab eemaldada mehaaniliselt.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A-baas).

Kulu

5-10 m2/L. Kulu sõltub pinna tüübist, pinna ettevalmistusest ja poorsusest.

Kuivamisaeg

Puutekuiv - 1 tund; ülevärvitav 6 tundi, temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

Ohutusnõuded

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, rektsioonisegu 5- kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.   

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,45L - 0,9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted