Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator

Krunditava pinna tüüp

Aktivare Solvent

Aquastop Facade

Fassaadikrunt

 • Kivile, krohvile, betoonile
 • Kontsentraat, lahjendad veega
 • Krohvfasaadi kruntimisel 1L kuni 70m²
 • Hüdrofoobse efektiga
 • Soolalaikude tekke ennetamiseks


Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kontsentreeritud krunt mineraalpindadele: krohvile, kivile, betoonile jne.

 • Kasutada ainult lahjendatud kujul 
 • Säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjenduse korral, tänu suurele kuivaine sisaldusele 
 • Tugevdab töödeldud pinda tänu heal imbumisvõimele 
 • Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse viimistlusmaterjalidega (värv, krohv vm)
 • Soolalaikude tekke ennetamiseks värsketel betoonpindadel 
 • Ökonoomne
 • Vähendab värvikulu 
 • Suurendab pinna tugevust 
 • Hea aurude läbilaskevõimega 
 • Sobib fassaadide kruntimiseks enne vesialuseliste fassaadivärvidega Akrti F Silicone, Sokkel värvimist 
 • Ei sobi iseseiva fassaadikattena
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

Kasutusala

Kasutada ainult lahjendatuna. Poorsete mineraalpindade (N: krohv-, betoon- pahteldatud jt.pinnad) kruntimiseks välis- ja sisetöödel.

Töödeldavad pinnad

Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel jt. mineraalpinnad

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest.

Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada.

Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

Kasutamine

Vahendit lahjendada veega. Pärast lahjendamist soovitud proportsioonides tuleb segu hoolikalt segada. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°С ja üle +30°С. Hästi imavad pinnad tuleb kruntida „märg märjale“ meetodil vähemalt 2 kihis. Peale kuivamist ei tohi krunt tekitada pinnale läikivat kilet. Soolalaikude tekke ennetamiseks on soovitav värsked betoonpinnad kruntida Aquastop Facade lahusega 1:1…1:2. Hästi imavad pinnad tuleb kruntida „märg märjale“ meetodil vähemalt 2 kihis.

Lahjendamine

Toodet kasutada ainult lahjendatuna. Lahjendada veega vahekorras 1:3...1:10 (1 osa vahendit : 10 osa vett). Soolalaikude tekke ennetamiseks on soovitav värsked betoonpinnad kruntida lahusega 1:1...1:2.

Töövahendid

Pintsel, rull.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev.

Kulu

Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest:

vähese imavusega pinnad (kivi, kipsplaat jne) 
10 m²/L
keskmise imavusega pinnad (krohv, betoon, puitkiudplaat ja puitlaastplaat jne) 
6-8 m²/L
suure imavusega pinnad (gaasbetoon, jne)
3-4 m²/L

Kuivamisaeg

8 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada.  Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 3L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted