Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Katto Cleaner

Puhastusvahend metallpindadele

 • Kontsentraat 1:4
 • Õli, rasva ja mustuse eemaldamiseks
 • Leeliseline

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kontsentreeritud leeliseline pesuaaine metallpindade puhastamiseks enne värvimist

 • Enne kasutamist lahjendada veega 1:4
 • Puhastab tsink- jt. metallpinnad õlist, rasvast, sooladest ja mustusest
 • Sobib plekkkatuste, -vihmaveerennide jt. metalldetailide puhastamiseks enne värvimist

Kasutusala

Uute või varem värvitud tsink- jt. metallpindade puhastamiseks enne  kruntimist ja värvimist. Välistöödeks.

Töödeldavad pinnad 

Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid jm.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud roostest, samblast  jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pindadelt kooruva värvi ja rooste eemaldamiseks on soovitav kasutada elektrilisi tööriistu või puhastada käsitsi terasharja, liivapaberiga.

Töötlemine

Lahjendada vahendit Katto Cleaner suhtes 1 osa pesuainet ja 4 osa vett ning kanda puhastatavale pinnale. Pesta hoolikalt harjaga kandes  kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  ja järgides tööohutusreegleid. Loputada töödeldud pinnad hoolikalt sooja veega enne pesuaine kuivamist. Puhastatava pinna temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°С ja üle +50°С. Enne kruntimist ja värvimist lasta pinnal kuivada.

Lahjendamine

Toodet kasutada ainult lahjendatuna. Lahjendada veega 1:4 (1 osa vahendit: 4 osa vett)

Töövahendid

Pintsel, hari.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga. 

Värv

Värvitu

Kulu

30-50 m²/L

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Sisaldab ammoniumi <5%, kaaliumhüdroksiidi. Mitte kasutada värvipihustamisseadmetes. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsejalatseid. Pärast käitlemist pesta käed hoolega.ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kőik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: ED10-A022-2000-EGWJ. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

3L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida lukustatult. Hoidmiseks kasutage roostevabast terasest, polüetüleenist või taolistest materjalidest valmistatud pakendeid.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted