Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Fine Pro Filler

Kerge lõppviimistluspahtel


 • Peeneteraline
 • Kergelt pinnale kantav
 • Suurepäraselt lihvitav


Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis lumivalge peeneteraline kergpahtel kuivadesse siseruumidesse

 • Tänu pahtli koostises kasutatavale kergele täiteainele on pahtel kerge
 • Mugavalt pinnale kantav
 • Heade täiteomadustega
 • Jätab sileda pinna mida on väga kerge lihvida
 • Kiiresti kuivav
 • Minimaalse mahu kahanemisega
 • Sobib kohtparanduseks, lauspahtelduseks ja lõppviimistluseks
Maksimaalne kihipaksus
 • 2mm
Osakeste maksimaalne suurus
 • 0,1mm

Kasutusala

Koht- ja lauspahteldus kuivades siseruumides. Sobib väikeste pragude, ebatasasuste, jm pisidefektide tasandamiseks seintel ja lagedel. Ei sobi märgadesse ruumidesse.

Pahteldatavad pinnad

Betoon-, kips-, kipsplaat-,  krohv jt. mineraalsed lae- ja seinapinnad.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Pahteldatav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Kuni 10mm lohkude täitmiseks võib esmalt kasutada pahtlit Face Filler, lõplik silumine teha Fine Pro Filler`ga. Varem värvitud pinnalt eemaldada vana kooruv värv harja, kaabitsa, fööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro. Tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimstolm hoolikalt eemaldada. Poorsed, imavad pinnad kruntida vahendiga Aquastop või Tiefgrund (järgida toote kasutusjuhendit).

Pahteldamine

Pahtel kanda pinnale pahtlilabidatega. Teine kiht pahtlit kanda pinnale pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Kuivanud pind lihvida peene liivapaberiga (nr.150..180) siledaks kohe peale kuivamist. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Pahteldamiseks sobib õhu- ja pinnatemperatuur +10...28 °С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pahteldamise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

Töövahendid

Pahtlilabidas

Töövahendite puhastamine

Töövahenditelt eemalada kuivanud pahtel ja pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale pahteldamist.

Värv

Valge

Kulu

1 m2/L lauspahtelduse 1mm kihis. Kulu sõltub pahteldusviisit ja aluspinnast.

Kuivamisaeg

1mm kihi kuivamisaeg 0,5-6 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril, suurema õhuniiskuse ja paksema pahtlikihi korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (Jäätmekood 08 01 12 ,orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. (Jäätmekäitluskood 15 01)Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.eePakendid

0,6L - 2,5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted