Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator

Krunditava pinna tüüp

Aktivare Solvent

Aquastop Bio

Desinfitseeriv krunt

 • Kontsentraat 1:2 
 • Sügavale imbuv
 • Kaitseb pinda niiskuse eest
 • Hoiab ära hallituse tekke

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv krunt-kontsentraat niisketesse ruumidesse.

 • Aitab ära hoida hallituse, seente ja samblike tekke tänu fungitsiitsetele ja algitsiitsetele omadustele
 • Vähendab pinna poorsust
 • Ühtlustab pinna imavust
 • Tugevdab aluspinda, vähendab tolmuteket
 • Ei halvenda pinna auruläbilaskevõimet
 • Vähendab kattevärvi kulu
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

Kasutusala

Poorsete, ebaühtlaselt imavate, tolmavate pindade kruntimiseks enne vesialuseliste värvidega katmist, keraamiliste plaatide paigaldamist, tapeetimist või pahteldamist pideva või perioodilise niiskusega siseruumides (köögid, pesuruumid, vannitoad, duširuumid, saunad, keldrid, panipaigad jm).

Töödeldavad pinnad

Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt. lae- ja seinapinnad. Sisetöödeks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest.

Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E, loputada veega ja lasta kuivada.

Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

Kasutamine

Toode on kasutusvalmis kuid vajadusel võib lahjendada veega 1:2. Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale 1..2 kihti. Aluspinna ja õhu temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +5°С ja üle +30°С. Pärast kuivamist ei tohi pinnale moodustuda kilet.

Lahjendamine

Toode on kasutusvalmis kuid vajadusel võib lahjendada veega 1:2 (1 osa vahendit : 2 osa vett) sõltuvalt töödeldav pinna omadustest ja poorsusest.

Töövahendid

Pintsel, rull

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev

Kulu

Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest:

vähese imavusega pinnad (betoon, kipsplaat jne)
10 m²/L
keskmise imavusega pinnad (krohv, tellis, puitkiudplaat ja puitlaastplaat jne) 
6-8 m²/L
suure imavusega pinnad (gaasbetoon, jne)
3-4 m²/L

Kuivamisaeg

4-6 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Sisaldab 2-oktüül-2H-isotiasool-3oon-, 1,2-bensisotiasool 3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 3L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted